Endring av teknisk standard gjeldende foretakenes Solvens II-rapport om solvens og finansiell stilling

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2190 av 24. november 2017 om endring og korrigering av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 om tekniske (gjennomførings)standarder angående prosedyrene, formatene og skjemaene i forbindelse med rapporten om solvens og finansiell stilling i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/2190 of 24 November 2017 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2015/2452 laying down implementing technical standards with regard to the procedures, formats and templates of the solvency and financial condition report according to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EUs forsikringtilsyn EIOPA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til Solvens II-regelverket for forsikringsforetak og omhandler skjemaer for innrapportering av informasjon i rapporten om solvens og finansiell stilling til tilsynsmyndighetene.

Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (2452/2015). Endringene er begrenset til feilrettinger og presisieringer i skjemaer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet antar rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Det er behov for tekniske EØS-tilpasninger for ikrafttredelsestidspunkt, som er avhengig av innlemmelse i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Informasjon om rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for Solvens II-rapportering: 

https://www.finanstilsynet.no/rapportering/

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2190/2017
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EC
Celexnr.: 32017R2190

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.12.2017
Frist returnering standardskjema: 27.03.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker