Endring av utfyllende regler til MiFID II om definisjon av systematiske internaliserere

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2294 av 28. august 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2017/565 med hensyn til spesifisering av definisjonen av systematiske internaliserere i henhold til direktiv 2014/65/EU

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2294 of 28 August 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/565 as regards the specification of the definition of systematic internalisers for the purposes of Directive 2014/65/EU

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i verdipapirforskriften.

Sammendrag av innhold

Forordningen innebærer en endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565, som oppstiller utfyllende regler til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU (MiFID II). Formålet med forordningen er å presisere definisjonen av systematiske internaliserere slik at det blir et klarere skille mellom bilateral egenhandel ved utførelse av ordre og multilateral handel. Dette gjøres ved å innta en presisering av at et verdipapirforetak, forsåvidt gjelder definisjonen av systematiske internaliserere i MiFID II, ikke skal anses å handle for egen regning  når verdipapirforetaket deltar i visse typer matching-ordninger med foretak utenfor konsernet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten (MiFID II).

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i verdipapirforskriften (Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i verdipapirforskriften.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2017/2294
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU
Celexnr.: 32017R2294

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.08.2017
Frist returnering standardskjema: 20.12.2017
Dato returnert standardskjema: 12.12.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.10.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 160/2020
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.02.2018
Høringsfrist: 30.04.2018
Frist for gjennomføring: 24.10.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 11.03.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: