Endringsdirektiv til IDD direktivet vedr. frist for gjennomføring

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/411 av 14. mars 2018 om endring av direktiv (EU) 2016/97 med hensyn til anvendelsesdatoen for medlemsstatenes innarbeidingstiltak

DIRECTIVE (EU) 2018/411 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2018 amending Directive (EU) 2016/97 as regards the date of application of Member States' transposition measures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Endringdirektivet er vedtatt i EU.

Det er EØS-relevant og akseptabelt, men vil muligens ikke ha noe materiell verdi å gjennomføre nasjonalt.

Sammendrag av innhold

Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) regulerer all distribusjon av forsikring.

Fristen for EUs medlemsstater til å gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet og sette det i kraft, var opprinnelig 23. februar 2018. Direktiv 2018/411 endrer fristen for medlemsstatene til å gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet fra 23. februar 2018 til 1. juli 2018, med ikrafttredelse senest 1. oktober 2018. Samtidig ble opphevelsen av forsikringsformidlingsdirektivet (direktiv 2002/92/EF) utsatt fra 23. februar 2018 til 1. oktober 2018. 

Hensikten med å utsette ikrafttredelsesdatoen har vært å gi forsikringsforetak og forsikringsformidlere mer tid til å forberede seg på en korrekt og effektiv gjennomføring av IDD, herunder gjennomføre tekniske og organisatoriske endringer som er nødvendig for å etterkomme de utfyllende reglene til IDD.  

Direktiv 2018/411 krever ikke i seg selv forbehold om Stortingets samtykke. Men fordi det legges opp til at direktivet tas inn i EØS-avtalen ved samme EØS-komitebeslutning som direktiv 2016/97 (som det endrer) tas det konstitusjonelt forbehold også for direktiv 2018/411.

Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den rettslige konsekvensen av dette endringsdirektivet er begrenset til at frist for nasjonal gjennomføring av IDD utsettes. Det antas at norsk gjennomføring av IDD uansett vil være etter den nye fristen for ikrafttredelse som fastsettes her. Det vil derfor muligens ikke ha materiell verdi å gjennomføre dette direktivet i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Finanstilsynet har ellers ikke merknader til endringsdirektivet.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/411
Basis rettsaktnr.: 32016L097
Celexnr.: 32018L0411

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.03.2018
Frist returnering standardskjema: 13.07.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker