Forsiden

Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF): utfyllende bestemmelser

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/480 av 4. desember 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 for så vidt angår reguleringstekniske standarder for finansielle derivater som utelukkende har til formål å avdekke risiko, tilstrekkelig lang levetid for de europeiske langsiktige investeringsfond, kriterier for vurdering av markedet for potentielle kjøpere og for verdifastsettelse av de aktiva som skal avhendes, og de forskellige typer av fasiliteter og deres karaktersitikker som er tilgjengelige for detaljinvestorer

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/480 of 4 December 2017 supplementing Regulation (EU) 2015/760 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on financial derivative instruments solely serving hedging purposes, sufficient length of the life of the European long-term investment funds, assessment criteria for the market for potential buyers and valuation of the assets to be divested, and the types and characteristics of the facilities available to retail investors

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA/ESMA/EIOPA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til forordningen om langsiktige investeringsfond (ELTIF). De utfyllende betemmelsene presiserer kriteriene for:

-  under hvilke omstendigheter finansielle derivater skal anses kun å tjene det formål å avdekke risiki ved andre investeringer i ELTIF'er

- hva som skal til for at en ELTIFs levetid anses tilstrekkelig lang til å dekke livssyklusen til de individuelle aktivaene i ELTIF'ens portefølje

- vurdering av markedet for potensielle kjøpere

- verdifastsettelse av aktiva som skal avhendes, og

- spesifikasjoner av hvilke fasiliteter en ELTIF forvalter må tilgjengelig for retail investorer.

I tillegg inneholder forordningen en overgangsbestemmelse for ELTIF'er som som ble etablert før forordningen trådte i kraft.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det legges til grunn at forordningen om langsiktige investeringer (ELTIF) gjennomføres som forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond av 26.juni 2014 (AIF-loven). 

Forordningen kan da gjennomføres ved at forordningen gjøres gjeldende som forskrift til AIF-loven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen klargjør enkelte bestemmelser i ELTIF, og dette antas å bidra til en mer harmonisert praktisering av regelverket. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/480
Basis rettsaktnr.: 32015R0760
Celexnr.: 32018R0480

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.12.2017
Frist returnering standardskjema: 03.04.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker