Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1675 av 14. juli 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 gjennom identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675 of 14 July 2016 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Reglene er vedtatt og har trådt i kraft i EU 23.09.2016. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Delegert kommisjonsforordning 2016/1675 gir en liste over tredjelandsjurisdiksjoner som har strategiske mangler i deres nasjonale ordninger for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, og som i vesentlig grad truer unionens finansielle system (høyrisikotredjeland). Forordning 2016/1675 er fremmet sammen med EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849/EU)

Listen inneholder p.t.10 land. Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven må gjennomføre ytterligere kontrolltiltak ved finansielle strømmer med tilknytning til disse 10 landene. EU vil engasjere seg i alle relevante politiske områder med de berørte landene, blant annet gjennom utviklingssamarbeid, og det endelige målet er at de overholder og fjerner seg fra listen. Listen vil gjennomgås minst tre ganger i året, etter hvert møte i Financial Action Task Force (FATF), som vurderer den siste utviklingen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten.

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)4180
Rettsaktnr.: (EU) 2016/1675
Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/849
Celexnr.: 32016R1675

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.08.2016
Frist returnering standardskjema: 13.12.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen