Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til MiFIR om indirekte clearing (MIFIR)

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2154 av 22. september 2017 når det gjelder tekniske reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2154 of 22 September 2017 with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen har trådt i kraft i EU. Den er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forodningen fastsetter minimumskrav til ordninger for indirekte clearingordninger hos en sentral motpart. Slike ordninger skal ikke utsette sentrale moptarter, clearingmedlemmer, klienter og indirekte klienter eller ytterligere lag av indirekte klienter for ytterligere motpartsrisiko, samt at eiendelene og posisjonene til indirekte klienter skal ha tilsvarende beskyttelsesnivå som nedfelt i EMIR artikkel 39 og 48. For å sikre beskyttelsen av indirekte klienter er det bare kredittinstitusjoner, verdipapirforetak eller tilsvarende foretak etablert i tredjeland som kan tilby indirekte clearing.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er ikke tatt inn i EØS-avtalen men skal gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Dato for ikrafttreden må tilpasses når beslutningen inntas i EØS-avtalen. Det er derfor angitt at det må gjøres en teknisk tilpasning. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2154
Basis rettsaktnr.: 600/2014
Celexnr.: 32017R2154

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.10.2017
Frist returnering standardskjema: 23.01.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker