Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til endring av kapitalkrav for banker (CRR) - om tapsdekning for misligholdte engasjementer (NPL)

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 vedrørende minimums tapsdekning for misligholdte engasjementer

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards minimum loss coverage for non-performing exposures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er til politisk behandling i Rådet og Parlamentet. 

Sammendrag av innhold

Den foreslåtte forordningen, som endrer CRR (575/2013 - om kapitalkrav for banker mv.), er en del av EUs tiltakspakke for å håndtere misligholdte eller tapsutsatte lån ("non-perfoming loans", NPL). Pakken, vedtatt i juli 2017 av Rådet i EU, omfatter tiltak på fire områder; (i) tilsyn og regelverk, (ii) rammeverket for restrukturering, insolvens og gjeldsinndrivelse, (iii) harmonisert annenhåndsmarked for misligholdte lån og (iv) strukturendringer i bankvesenet.

Som del av tiltakspakken la EU-kommisjonen 14. mars 2018, i tillegg til forordningen, fram forslag til direktiv om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og panteinndrivelse og en plan ("blueprint") for nasjonale aktivaforvaltere ("asset management companies") som skal kunne ta over problemlån.

Endringene i CRR inkluderer et nytt fradrag i ren kjernekapital for misligholdte eller tapsutsatte lån som ikke er tilstrekkelig dekket av nedskrivninger (nytt punkt m i art. 36). Definisjonen av "non-performing exposures" (ny art. 47a) er basert på en gjeldende kommisjonsforordning som gjelder for rapportering, og omfatter misligholdte engasjementer og engasjementer som er gjenstand for forbearance (definert i ny art. 47b). Fradragsbeløpet for "insufficient coverage" (ny art. 47c) skal være en gitt andel av eksponeringsbeløpet. Andelen er høyere for usikrede (deler av) engasjementer og øker med tid fratrukket nedskrivninger og (for IRB-banker) fradrag for justert forventet tapt beløp for angjeldende engasjementer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Om forordningen vedtas i EU, vil den bli tatt inn i EØS-avtalen og innføres i norsk rett ved inkorporasjon. Tiltakspakken som helhet vil medføre behov for endringer i bl.a. finansforetaksloven, finansavtaleloven og tvangsfullbyrdelsesloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene vil kunne påvirke norske bankers rapporterte kapitaldekning. En effektstudie gjennomført av EBA, anslår en reduksjon i kjernekapitaldekningen på 80 basispunkter etter 20 år for norske banker. For EU samlet er reduksjonen 100 basispunkter over 20 år.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er i tidlig fase, og er ennå ikke behandlet i SU Kapital

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)134
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen