Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/982 av 11. juli 2018 om godkjenningen i kategorien «avlteknisk tilsetningsstoff» av et preparat av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og livkylling (innehaver av godkjenningen Novus Europe S.A./N.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/982 of 11 July 2018 concerning the authorisation of the preparation of benzoic acid, calcium formate and fumaric acid as feed additive for chickens for fattening and chickens reared for laying (holder of the authorisation Novus Europe N.A./S.V.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.06.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsium formate og furmarsyre som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avlteknisk tilsetningsstoff» i gruppen av "andre avtekniske tilsetningsstoffer". Preparatet er søkt godkjent for slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter. EFSA kunne ikke konkludere for at preparatet har effekt for mindre fjørfearter, og det er derfor ikke foreslått godkjent for disse. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/982
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0982

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.05.2018
Frist returnering standardskjema: 15.06.2018
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 227/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.05.2018
Høringsfrist: 01.08.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker