EØS-notatbasen

Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1039 av 23. juli 2018 om godkjenningen av kobber(II)diacetat monohydrat, kobber(II)karbonat dihydroxy-monohydrat, kobber(II)klorid dihydrat, kobber(II)oksid, kobber(II)sulfat pentahydrat, kobber(II)chelat av aminosyrehydrat, kobber(II)chelat av proteinhydrolysate, kobber(II)chelat of glycinhydrat (fast) og kobber(II)chelat av glycinhydrat (flytende) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter, og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003, (EF) nr. 479/2006 og (EU) nr. 349/2010 og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012, (EU) nr. 1230/2014 og (EU) 2016/2261

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1039 of 23 July 2018 concerning the authorisation of Copper(II) diacetate monohydrate, Copper(II) carbonate dihydroxy monohydrate, Copper(II) chloride dihydrate, Copper(II) oxide, Copper(II) sulphate pentahydrate, Copper(II) chelate of amino acids hydrate, Copper(II) chelate of protein hydrolysates, Copper(II) chelate of glycine hydrate (solid) and Copper(II) chelate of glycine hydrate (liquid) as feed additives for all animal species and amending Regulations (EC) No 1334/2003, (EC) No 479/2006 and (EU) No 349/2010 and Commission Implementing Regulations (EU) No 269/2012, (EU) No 1230/2014 and (EU) 2016/2261

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.06.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten regodkjenner 9 kopperforbindelser som fôrtilsetningsstoff i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer», i gruppen "forbindelser av sporstoffer". De er godkjente for bruk til alle dyrearter.

EFSA har i sin vurdering anbefalt en reduksjon i gjeldende størsteinnhold av kobber i fôr for å redusere utslipp av kopper fra gjødsel til miljøet. Det er vist til at bakterier i jord og husdyr kan utvikle resistens mot kobber. Det er imidlertid manglende kunnskap for å konkludere endelig med hensyn til mekanismer og nivåer. EFSA oppsummerer at det ikke kan utelukkes at koppermengder på 125 – 250 mg/kg kan medføre resistensutvikling av bakterier i tarm. Med bakgrunn i dette anbefaler EFSA en reduksjon av kopper i smågrisfôr fra 170 til 25 mg/kg fôr. For øvrig er det kun anbefalt mindre endringer.

Kategori dyr

Nytt største-innhold EU

Nåværende største- 

innhold EU

EFSA-anbefaling

Storfe (før drøvtyggerstadiet)

15

15

15

Andre storfe

30

35

30

Småfe

15

15

15

Geit

35

15

35

Smågris (opptil 4 uker etter avvenning)

150

170

25

Smågris (opptil 8 uker etter avvenning)

100

170

25

Krepsdyr

50

50

Andre dyr (ink. fisk)

25

25

25

I rettsakten er de nye maksimumsnivåene i henhold til EFSA sine anbefalinger med unntak av til smågris. En mindre reduksjon i kobberinnholdet i smågrisfôr ble begrunnet i bekymring for dyrets helse dersom en så stor endring blir gjennomført i et steg. Det oppfordres imidlertid til å fremskaffe mer kunnskap og vitenskapelig data på området, og at det er behov for å se på alternativer til bruk av kopper. Dette med formål om ytterligere reduksjon i fremtiden.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. EØS-avtalen gir Norge unntak for EUs størsteinnhold av kopper i fôr til smågris, og Norge har i dag et størsteinnhold på 35 mg/kg. Denne endringen vil derfor ikke ha konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Med bakgrunn i unntaket for EUs størsteinnhold av kopper i fôr til smågris, vurderer Mattilsynet at rettsakten ikke vil få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for norsk fôrindustrien eller myndighetene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet har i regelverksprosessen sendt skriftlig innspill til Kommisjonen basert på faglig vurdering fra Veterinærinstituttet, hvor vi har argumentert for å følge EFSA sin anbefaling til innhold av kopper i fôr til smågris. Mattilsynet vurderer at det kan innebære en risiko å benytte et høyere innhold av kopper i fôret enn det som er nødvendig for dyrets helse, velferd og produksjon. Kopper og sink bør primært brukes fordi de er essensielle sporstoffer for dyr helse, og en grense på 25 mg vurderes som tilstrekkelig for å sikre dyrehelse for gris. Det er mye som tyder på at bruk av kopper utover behovet kan gi resistens hos bakterier i dyr og i miljø mot kopper. Videre er resistens mot kopper linket til spesifikk resistens mot antimikrobielle midler. Den beste løsningen for å forebygge og redusere sykdomsproblemer er ikke å erstatte antimikrobielle midler med kopper, men heller se på management og andre godkjente fôrtilsetninger for øvrig.

Med bakgrunn i unntaket for EUs størsteinnhold av kopper i fôr til smågris, vurderer Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1039
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1039

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.05.2018
Frist returnering standardskjema: 15.06.2018
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 227/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.05.2018
Høringsfrist: 01.08.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker