Fôrvarer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/145 av 30. januar 2019 om korrigering av den nederlandske utgaven av forordning (EU) nr. 68/2013 om fôrmiddelkatalogen

Commission Regulation (EU) 2019/145 of 30 January 2019 correcting the Dutch language version of Regulation (EU) No 68/2013 on the Catalogue of feed materials

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder retting av feil i den nederlandske oversettelsen av Fôrmiddelkatalogen (regulering EU nr. 68/2013).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Dette er en administrativ endring som ikke har konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil få følgende økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrbransjen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser ikke rettsakten å være EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/0145
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0145

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2019
Frist returnering standardskjema: 15.03.2019
Dato returnert standardskjema: 15.03.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 141/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker