EØS-notatbasen

Gjennomføringsforordning om europeiske gass- og elektrisitetspriser for referanseåret 2017

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2169 av 21. november 2017 om formatet og prosedyrer for innrapportering av europeiske gass- og elektrisitetspriser i henhold til europaparlamentet- og rådsforordning (EF) 2016/1952

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2169 of 21 November 2017 concerning the format and arrangements for the transmission of European Statistics on natural gas and electricity prices pursuant to Regulation (EU) 2016/1952 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2018

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2016/1952 av 26. oktober 2016 fastsetter ett felles rammeverk for europeisk statistikk om priser på naturgass og elektrisitet. Forordningen innebærer at Kommisjonen skal kunne innføre gjennomføringsbestemmelser som etablerer formatet og overleveringsmåte for statistikken som skal leveres ifølge vedlegg I og II til forordningen. Vedleggene angir også forbruksbånd, beskrivelser og hyppighet på levering av variabler. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2169 av 21. november 2017 er av teknisk karakter og beskriver første leveranse og gjelder referanseåret 2017.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Norge har varslet EFTA om behov for tidsbegrenset fritak fra forordning 2016/1952 når det gjelder opplysninger om priser på naturgass til industrisektoren.

Siden norske husholdninger får svært lite av sitt energiforbruk fra naturgass, faller Norge under terskelverdiene og er ikke forpliktet til å levere naturgasspriser til husholdninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske konsekvensene er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelige budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner det relevant og akseptabelt.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2169
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R2169

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2017
Frist returnering standardskjema: 04.01.2018
Dato returnert standardskjema: 02.01.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: