Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak (BRRD) - utfyllende regler om rapportering fra krisehåndteringsmyndighet til EBA om kapital og gjeld

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/308 av 1. mars 2018 om fastsetting av tekniske gjennomføringsstandarder for europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til modeller, standardskjemaer og definisjoner for identifisering og overføring av informasjon av avviklingsmyndigheter for å informere Den europeiske banktilsynsmyndighet om minimumskravet til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/308 of 1 March 2018 laying down implementing technical standards for Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to formats, templates and definitions for the identification and transmission of information by resolution authorities for the purposes of informing the European Banking Authority of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Reglene er vedtatt  i EU og trådte der i kraft 22. mars 2018. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Krisehåndteringsmyndighetene skal fastsette minstekrav til konvertibel gjeld for banker, kredittforetak og verdipapirforetak som er omfattet av minstekravet til startkapital i verdipapirhandelloven § 19-3 (1) første punktum. I samråd med finanstilsynsmyndigheten skal krisehåndteringsmyndigheten rapportere de vedtatte minstekravene til den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA). Denne gjennomføringsforordningen regulerer rapporteringsperioder, datoene for rapportering, hvilken myndighet som skal rapportere for grenseoverskridende konsern og forenklede krav til rapportering for foretak som er unntatt fra kravene eller som ikke får rekapitaliseringsbeløp. I vedleggene til forordningen er det fastsatt maler som skal benyttes ved rapporteringen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen legger plikter til myndighetene, og ikke på private rettssubjekter. Når forordningen/direktivet/beslutningen tas inn i EØS-avtalen, vil de delene som gjelder myndighetsplikter etter fast praksis ikke gjennomføres ved lov- eller forskriftsendring, men gjelde som en folkerettslig forpliktelse for Norge.

 Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/308/EU
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU
Celexnr.: 32018R0308

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.03.2018
Frist returnering standardskjema: 29.06.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: