Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/344 av 14. november 2017 om utfyllende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59 / EU (BRRD) om forskriftsmessige tekniske standarder som spesifiserer kriteriene knyttet til metoden for verdsettelse av forskjellsbehandling i forbindelse med krisehåndtering.

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/344 of 14 November 2017 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria relating to the methodologies for valuation of difference in treatment in resolution

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Reglene er vedtatt og trådte i kraft i EU 29.03.2018. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsdirektiv 2014/59/EU (BRRD - krisehåndteringsdirektivet for banker, mv.). Ingen aksjonærer eller kreditorer skal komme dårligere ut ved en krisehåndtering enn de ville gjort ved en avvikling av institusjonen (NO Creditor Worse Off). Med sikte på å vurdere om aksjonærer og kreditorer ville ha fått bedre behandling dersom institusjonen som var under krisehåndtering hadde blitt avviklet og ikke krisehåndtert, skal medlemsstatene sørge for at en verdsettelse utføres av en uavhengig verdivurderer så snart som mulig etter at krisehåndteringstiltak ble utført. Dette følger av artikkel 74 i BRRD. Denne verdivurderingen skal være forskjellig fra verdivurderingen utført ihht artikkel 36. Den delegerte kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser for hvordan gjennomføre en verdivurdering for å avgjøre hvorvidt det er forskjell mellom den faktiske behandlingen av aksjonærer og kreditorer ved en krisehåndtering og beløpet disse aksjonærene og kreditorene ville ha mottatt hadde institusjonen vært gjenstand for avvikling. 


Rettslige konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten (BRRD). Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, hvilket betyr at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen. BRRD vil i Norge tre i kraft først 1.1.2019 og forordningen vil ikke kunne tre i kraft før denne dato.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.
 

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/344
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU
Celexnr.: 32018R0344

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.11.2017
Frist returnering standardskjema: 13.03.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen