Kapitalforhold mv. for verdipapirforetak

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om tilsyn med verdipapirforetak og om endring av direktiv 2013/36/EU og 2014/65/EU

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council on the prudential supervision of investment firms and amending Directives 2013/36/EU and 2014/65/EU

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forslag til regler har vært på høring av EU-kommisjonen og er nå til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Sammendrag av innhold

Verdipapirforetak er i dag underlagt kapitalkravsforordningen (CRR) og kapitalkravsdirektivet (CRD IV), om tilsynsmessige rammer for verdipapirforetak i forhold til blant annet kapital- oglikviditetskrav, krav til ledelse og styring av foretaket (governance) og godtgjørelse, som også gjelder kredittinstitusjoner. For å styrke kapitalmarkedsunionen (CMU), har Kommisjonen fremlagt forslag til en ny forordning og et nytt direktiv som inneholder særlige regler for verdipapirforetakene. Reglene er i større grad enn CRR/CRD IV tilpasset foretakenes ulike forretningsmodeller og dertil hørende risikoer.

Kommisjonen foreslår å dele opp verdipapirforetakene i tre grupper:

- Gruppe 1: Store og systemviktige verdipapirforetak

- Gruppe 2: Større men ikke-systemviktige verdipapirforetak

- Gruppe 3: Små og enkle verdipapirforetak

Gruppe 1-foretakene skal fortsatt være omfattet av CRR/CRD IV. Gruppe 1-foretak er etteer forslaget foretak som utfører visse banklignende aktiviteter (slik som handel for egen regning og fulltegningsgaranti), og som har aktiva for over 30 MEURO. Det er per i dag ingen norske verdipapirforetak som vil bli klassifisert som gruppe 1-foretak. Det nye substansielle i Kommisjonens forslag hva gjelder norske forhold, handler dermed om gruppe 2- og gruppe 3-foretakene. De viktigste elementene i det samlede forslaget er:

1) Mere egnede, proporsjonale og risikofølsomme krav til kapital og likviditet, samt til ledelse og styring (governance) og godtgjørelse, hvor særlig gruppe 3-foretakene skal underlegges enklere krav.

2) Endring av bestemmelsene i MiFIR om likeverdighetsbeslutninger av tredjestaters tilsynsmessige rammer og rammer for god forretningsskikk, slik at likeverdighetsbeslutningen ikke kun omfatter rammene fastsatt i MiFIR/MiFID II og CRD IV, men også rammene fastsatt i dette forslaget og i CRR.

3) Strømlinjede beføyelser for nasjonale tilsynsmyndigheter, for å sikre korrekt tilsyn med forretningsmodeller og -praksis samt tilknyttede risikoer, for å oppnå harmonisert tilsyn innenfor EØS-området og for å unngå at verdipapirforetak velger å etablere seg i en gitt EØS-stat for å oppnå lovgivningsmessige fordeler.

Særlig om direktivet:

Direktivforslaget regulerer krav til verdipapirforetakenes startkapital. Videre omfatter direktivforslaget forpliktelser for verdipapirforetak til å vurdere og opprettholde et kapitalgrunnlag som er passende til å dekke foretakets risikoer, og som også er i overensstemmelse med foretakets kunders interesser. Direktivforslaget inneholder også forslag til beføyelser for tilsynsmyndighetene til å fastsette et høyere krav til kapitalgrunnlaget enn reglene for øvrig tilsier.

Direktivet inneholder regler om utpeking av tilsynsmyndigheter, samarbeid mellom tilsynsmyndigheter i hjemstat og vertsstat ved grensekryssende virksomhet, utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndigheter og taushetsplikt, samt sanksjoner og undersøkelsesbeføyelser m.v. Direktivforslaget inneholder også krav til verdipapirforetakets ledelse og styring (governance), samt regler om godtgjørelse. Konserntilsyn er også omfattet av forslaget, herunder etablering av tilsynskollegier.

Virkeområde

Det foreslås at direktivet skal gjelde for verdipapirforetak, med unntak av gruppe 1-foretak, som fortsatt skal være omfattet av CRR/CRD IV. Forslaget inneholder derfor også forslag til endring av CRD IV, slik at gruppe 1-foretak skal søke om tillatelse som kredittinstitusjon etter CRD IV. Dessuten foreslås det at reglene om ledelse og styring (governance) samt godtgjørelse ikke skal gjelde for gruppe 3-foretak, som heretter kun vil være omfattet av kravene til governance i MiFID II.

Tilsynsmyndighetens funksjoner, forpliktelser og beføyelser

Det foreslås at det skal utpekes en eller flere tilsynsmyndigheter til å utføre de funksjoner og oppfylle de forpliktelser som er foreslått i direktivet. Den eller de utpekte tilsynsmyndighetene skal som i CRD IV ha nødvendige beføyelser, ekspertise, ressurser og uavhengighet til å føre tilsyn, gjennomføre undersøkelser og iverksette sanksjoner. 

Tilsvarende CRD IV, skal verdipapirforetakene være forpliktet til å gi tilsynsmyndighetene de opplysninger som er nødvendige for at tilsynsmyndighetene kan vurdere hvordan verdipapirforetakene oppfyller regelverket. Når det gjelder sanksjonsmulighetene, foreslås det at disse skal være effektive, proporsjonale og preventive. Det foreslås at nasjonale myndigheter kan velge å ikke innfører administrative sanksjoner dersom overtredelsene er underlagt strafferettslige sanksjoner. Det foreslås dessuten at tilsynsmyndighetene, som i CRD IV, skal offentliggjøre pålagte sanksjoner på sine hjemmesider, samt rapportere sanksjonene til EBA.  

Videre foreslås det regler om samarbeid mellom tilsynsmyndigheter ved grensekryssende virksomhet. Det foreslås regler om utveksling av informasjon mellom tilsynsmyndigheter og regler om taushetsplikt.

Det foreslås at verdipapirforetakets revisor skal pålegges meldeplikt overfor tilsynsmyndighetene.  

Startkapitalkravet

Det foreslås at startkapitalkravet, som i CRD IV, skal avhenge av hvilken investeringstjeneste foretaket skal yte. For verdipapirforetak som har tillatelse til å yte investeringstjenesten egenhandel, til å gi fulltegningsgarantier, til å drive en multilateral handelsfasilitet (MTF) eller en organisert handelsfasilitet (OTF), foreslås det å øke gjeldende startkapitalkrav fra 730.000 EUR til 750.000 EUR. For verdipapirforetak som har tillatelse til å motta, formidle og utføre ordre på vegne av kunder, yte investeringsrådgivning eller aktiv forvaltning eller til å plassere finansielle instrumenter uten å avgi fulltegningsgaranti, og som ikke har tillatelse til å oppbevare kundemidler eller finansielle instrumenter, foreslås det å øke gjeldende startkapitalkrav fra 50.000 EUR til 75.000 EUR. Det foreslås at startkapitalkravet for øvrige verdipapirforetak økes fra 150.000 EUR til 125.000 EUR.

Tilstrekkelig kapitalbehov mv.

Det foreslås at verdipapirforetak skal sikre at de har tilstrekkelige strategier og prosedyrer for løpende vurdering og opprettholdelse av kapitalgrunnlaget. Strategiene og prosedyrene skal gjennomgå regelmessig intern kontroll for å sikre at de fortsetter å være tilstrekkelige og står i rimelig forhold til foretakets forretningsmodell. Det foreslås at tilsynsmyndighetene kan fastsette et høyere kapitalkrav, dersom visse betingelser er oppfylt.

Ledelse og styring (governance)

De foreslåtte reglene om ledelse og styring (governance) samt godtgjørelse, foreslås kun å gjelde gruppe 2-foretakene. Det foreslås at disse skal ha effektiv virksomhetsstyring, som er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til aktiviteten i foretaket og omfanget og kompleksiteten av foretakets forretningsmodell og dertil knyttede risikoer.

Forslaget omfatter også et nytt krav om at verdipapirforetak skal ha tilstrekkelige prosedyrer mv. for å identifisere, gjøre opp, forvalte og overvåke de bakenforliggende faktorer til oppgjør av det nye K-faktorkravet (jf. forordningen), samt likviditetsrisiko. Videre foreslås det at det skal fastsettes krav om offentliggjøring av visse opplysninger om gruppe 2-foretakets tilstedeværelse gjennom filial eller finansielt datterselskap i og utenfor EØS-området.

Når det gjelder godtgjørelse, foreslås det krav til gruppe 2-foretakenens lønnspolitikk, variabel godtgjørelse og godtgjørelsesutvalg. Endelig foreslås det som i CRR, at verdipapirforetak skal ha passende varslingsordninger.

Merknader


Rettslige konsekvenser

Når direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, vil reglene gjennomføres i norsk rett ved nasjonale bestemmelser i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget antas å minske de administrative byrder for de fleste verdipapirforetak i Norge. Det antas videre å bidra til å bedre investorenes tilgang til nye investeringsmuligheter og måter å risikostyre på, uten å bringe den finansielle stabilitet i fare. Til slutt antas forslaget å gi bedre forretningsvilkår for innovative verdipapirforetak som søker vekst gjennom digitalisering.

Sakkyndige instansers merknader

-

Vurdering

Direktivet anses EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2017)791
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker