Kapitalforhold mv. for verdipapirforetak

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om krav til verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 1093/2010

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prudential requirements of investment firms and amending Regulations (EU) No 575/2013, (EU) No 600/2014 and (EU) No 1093/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forslag til regler har vært på høring av EU-kommisjonen og er nå til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Sammendrag av innhold

Verdipapirforetak er i dag underlagt kapitalkravsforordningen (CRR) og kapitalkravsdirektivet (CRD IV), om tilsynsmessige rammer for verdipapirforetak i forhold til blant annet kapital- oglikviditetskrav, krav til ledelse og styring av foretaket (governance) og godtgjørelse, som også gjelder kredittinstitusjoner. For å styrke kapitalmarkedsunionen (CMU), har Kommisjonen fremlagt forslag til en ny forordning og et nytt direktiv som inneholder særlige regler for verdipapirforetakene. Reglene er i større grad enn CRR/CRD IV tilpasset foretakenes ulike forretningsmodeller og dertil hørende risikoer.

Kommisjonen foreslår å dele opp verdipapirforetakene i tre grupper:

- Gruppe 1: Store og systemviktige verdipapirforetak

- Gruppe 2: Større men ikke-systemviktige verdipapirforetak

- Gruppe 3: Små og enkle verdipapirforetak

Gruppe 1-foretakene skal fortsatt være omfattet av CRR/CRD IV. Gruppe 1-foretak er etteer forslaget foretak som utfører visse banklignende aktiviteter (slik som handel for egen regning og fulltegningsgaranti), og som har aktiva for over 30 MEURO. Det er per i dag ingen norske verdipapirforetak som vil bli klassifisert som gruppe 1-foretak. Det nye substansielle i Kommisjonens forslag hva gjelder norske forhold, handler dermed om gruppe 2- og gruppe 3-foretakene. De viktigste elementene i det samlede forslaget er:

1) Mere egnede, proporsjonale og risikofølsomme krav til kapital og likviditet, samt til ledelse og styring (governance) og godtgjørelse, hvor særlig gruppe 3-foretakene skal underlegges enklere krav.

2) Endring av bestemmelsene i MiFIR om likeverdighetsbeslutninger av tredjestaters tilsynsmessige rammer og rammer for god forretningsskikk, slik at likeverdighetsbeslutningen ikke kun omfatter rammene fastsatt i MiFIR/MiFID II og CRD IV, men også rammene fastsatt i dette forslaget og i CRR.

3) Strømlinjede beføyelser for nasjonale tilsynsmyndigheter, for å sikre korrekt tilsyn med forretningsmodeller og -praksis samt tilknyttede risikoer, for å oppnå harmonisert tilsyn innenfor EØS-området og for å unngå at verdipapirforetak velger å etablere seg i en gitt EØS-stat for å oppnå lovgivningsmessige fordeler.

Særlig om forordningen:

Forordningsforslaget inneholder blant annet kravene til gruppe 2- og gruppe 3-foretakenes kapital og likviditet, konsentrasjonsrisiko, rapportering til tilsynsmyndighetene og opplysningsplikter.

Det foreslås at verdipapirforetak skal plasseres i henholdsvis gruppe 2 og 3 på bakgrunn av grenseverdier for utvalgte K-faktorer (totalt ni K-faktorer). Gruppe 3-foretak omfatter i hovedtrekk verdipapirforetak som ikke yter investeringstjenester med høy risiko for kunder, markedene eller verdipapirforetaket selv, og hvis størrelse innebærer at det er mindre sannsynlig at materialisering av risikoene ved deres forretningsmodeller eller deres konkurs vil få vesentlig negativ konsekvens for deres kunder eller for markedene.

For gruppe 3-foretak foreslås det at det fastsettes enkle kapitalkrav, mens det for gruppe 2-foretak foreslås et nytt kapitalkrav som tar høyde for verdipapirforetakenes ulike forretningsmodeller.

Virkeområde

Det foreslås at forordningen skal gjelde for verdipapirforetak med unntak av de største og systemviktige verdipapirforetakene (gruppe 1), som ifølge forslaget fortsatt skal være omfattet av CRR/CRD IV. Forslaget inneholder derfor også forslag om endring av definisjonen av kredittinstitusjoner i CRR, slik at kredittinstitusjoner også omfatter gruppe 1-foretak. Det foreslås at dette skal gjelde foretak som utfører visse banklignende aktiviteter (som egenhandel og fulltegningsgaranti), og som har aktiva for over 30 MEURO. Dette innebærer også at gruppe 1-foretakene ifølge forslaget skal søke om tillatelse som kredittinstitusjon i stedet for som verdipapirforetak.

Kapitalelementer og kapitalkrav

Det foreslås at hvilken kapital som kan brukes til å dekke kapitalkravene fastsettes som i CRR, med enkelte endringer.

For gruppe 3-foretak foreslås et kapitalkrav som består av det største av det krav verdipapirforetaket må oppfylle for å få tillatelse ("startkapitalkravet") og et krav basert på foretakets faste kostnader (”kostnadskravet”). Det foreslås tre startkapitalkrav, som avhenger av risikoen ved den aktuelle investeringstjenestevirksomheten. Kostnadskravet foreslås fastsatt til en fjerdedel av det foregående års faste kostnader etter en beregningsmetode som foreslås nærmere fastsatt i en teknisk standard som skal utarbeides av den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) i konsultasjon med den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA).

Gruppe 2-foretak foreslås å skulle oppfylle et supplerende nytt kapitalkrav, som skal beregnes på bakgrunn av det enkelte verdipapirforetaks forretningsmodell og tilknyttede risikoer. Dette kapitalkravet benevnes som K-faktorkravet, og omfatter tre risikokategorier: "Risiko overfor kunder" (RtC - Customer), "risiko overfor markedet" (RtM - Market) og "risiko overfor foretaket selv" (RtF - Firm). Det nye K-faktorkravet utgjør summen av kapitalkravet til RtC, RtM og RtF. Hver av disse risikokategoriene har igjen sine underkategorier kalt K-faktorer, som skal beregnes etter nærmere angitte metoder.

Likviditetskrav

CRR stiller krav om at verdipapirforetak som har tillatelse til å yte investeringstjenesten egenhandel eller til å stille fulltegningsgarantier skal være omfattet av likviditetsreglene i CRR. Nasjonale tilsynsmyndigheter kan imidlertid gjøre unntak fra disse kravene. Det foreslås nå at alle verdipapirforetak skal ha interne prosedyrer for å overvåke og håndtere foretakets likviditetsbehov. Videre foreslås det at alle verdipapirforetak skal holde likvide aktiva tilsvarende minst en tredjedel av kostnadskravet.

Konsentrasjonsrisiko

Det foreslås at alle verdipapirforetak skal overvåke og kontrollere sin konsentrasjonsrisiko. Dette gjelder både i forhold til kunder og i forhold til finansielle motparter i forbindelse med plassering av egne eller av kunders midler.

Det foreslås at gruppe 2-foretakene underlegges krav om rapportering av konsentrasjonsrisiko til tilsynsmyndighetene, samt krav om begrensning av konsentrasjonsrisiko dersom foretaket handler for egen regning. Reglene svarer i det vesentlige til kravene til kredittinstitusjoners håndtering av store engasjementer i CRR. De foreslåtte begrensningene av konsentrasjonsrisiko gjelder dog kun eksponering i handelsbeholdningen, og dermed ikke som i CRR eksponering utenfor handelsbeholdningen. Det foreslås at konsentrasjonsrisikobegrensningene kan overskrides på nærmere vilkår. Tilsynsmyndighetene skal notifiseres om overskridelser av konsentrasjonsrisikobegrensningene.

Rapporterings- og opplysningskrav

Det foreslås at alle verdipapirforetak skal rapportere om kapitalgrunnlag, kapital- og likviditetskrav samt konsentrasjonsrisiko til tilsynsmyndighetene, samt om de kriterier som brukes for oppdeling av verdipapirforetak i to grupper. Gruppe 3-foretak unntas imidlertid rapporteringsplikt om konsentrasjonsrisiko og likviditetskrav.

Overgangsordninger

For verdipapirforetak hvis kapitalkrav mer enn fordobles ved overgangen til de nye kapitalkravene, foreslås det at kapitalkravene i en periode på fem år fra forordningens ikrafttredelse kan reduseres til det dobbelte av det kapitalkrav verdipapirforetaket ville være omfattet av etter gjeldende regler. For nye verdipapirforetak som aldri har vært omfattet av CRR/CRD IV, foreslås det for samme periode at kapitalkravet kan settes til det dobbelte av kostnadskravet. For verdipapirforetak som kun har vært omfattet av startkapitalkravet i CRR/CRD IV, foreslås det at kapitalkravet kan settes til det dobbelte av startkapitalkravet.

Ekvivalensbeslutninger av tredjestaters tilsynsmessige rammer

Det foreslås å endre reglene i MiFIR om ekvivalensvurdering av tredjestaters tilsynsrammer til også å omfatte rammene som fastsatt i den nye forordningen. Dessuten foreslås nye krav i MiFIR om melding til ESMA fra tredjestatsforetak som tilbyr tjenester i EØS-området, samt nye beføyelser til ESMA for overvåkning og håndhevelse av ekvivalensbetingelsene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov eller forskrift. Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget antas å minske de administrative byrder for de fleste verdipapirforetak i Norge. Det antas videre å bidra til å bedre investorenes tilgang til nye investeringsmuligheter og måter å risikostyre på, uten å bringe den finansielle stabilitet i fare. Til slutt antas forslaget å gi bedre forretningsvilkår for innovative verdipapirforetak som søker vekst gjennom digitalisering.

Sakkyndige instansers merknader

-

Vurdering

Forordningen anses for å være EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)790
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker