NPA 2018-01

NPA 2018-01 Instruksjoner for fortsatt luftdyktighet (RMT.0252)

NPA 2018-01 Instructions for continued airworthiness

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.04.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EASA publiserte 29. januar 2018 NPA 2018-01 (Notices of Proposed Amendment) "Instructions for continued airworthiness» (ICA).

Høringen som EASA gjennomfører er åpen for kommentarer fra enhver offentlig eller privat part. Høringsfristen er 30.04.2018. Luftfartstilsynet har i flere sammenhenger oppfordret de berørte aktørene i markedet til å besvare høringene fra EASA.

EASA vil etter at endringsforordningen er vedtatt offentliggjøre en beslutning som inneholder de akseptable måter for overensstemmelse (AMC) og veiledningsmateriale (GM), når den nye rettsakten er offentliggjort i Den Europeiske Unions Tidende.

Sammendrag av innhold

NPA 2018-01 inneholder forslag til endring av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 748/2012, dvs. gjennomføringsbestemmelser for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og hermed forbundet materiell, deler og apparatur og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforordningen).

Formålet med reglene i forordning (EU) nr. 748/2012 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. NPA 2018-01 inneholder forslag om endringer som kan redusere risikoen knyttet til usikkerheten om status for instruksjoner for fortsatt luftdyktighet «Instructions for continued airworthiness» (ICA) og dermed unngå at det er for mye rom for tolkning i reglene og standarder, noe som fører til forskjeller og mulig sikkerhetsrisiko.

NPA 2018-01 foreslår å endre Part-21 i forordning (EU) nr. 748/2012 for å klargjøre at ICA er en del av typecertifikatet (TC), og å utvikle tilhørende akseptable metoder for overholdelse (AMC) og veiledningsmateriale (GM). Det slår også sammen kravene til oppbevaring, håndbøker og ICA i de ulike delene til et enkelt krav for hvert av disse aspektene i Part-21 (nye punkt 21A.5, 6 og 7).

De foreslåtte endringene forventes å forbedre harmoniseringen av ICA blant designgodkjenningsinnehavere (DAH) i forhold til identifisering, godkjenning, formatering og tilgjengelighet av ICA til sluttbrukerne.

Nærmere om innholdet i forslaget

Instruksjoner for fortsatt luftdyktighet (ICA) må produseres av designgodkjenningsinnehavere (DAH) som en del av produkt/del-sertifiseringen som, hvis den er riktig implementert, skal sikre at produktet/delen er luftdyktig i løpet av det påtenkte liv.

Erfaring har vist at det er for mye rom for tolkning i gjeldende regler og standarder, som fører til forskjeller og mulig sikkerhetsrisiko. Det ser ut som at forskjellige type sertifikatinnehavere har forskjellige tolkninger av hva som er et komplett sett med ICA og til hvilket nivå de er pålagt å kontrollere dataene som utgjør ICA. Konsekvensen er at vedlikeholdsorganisasjoner kanskje ikke har alle nødvendige data for å utføre vedlikeholdet på riktig måte, noe som kan føre til at de bruker uautoriserte metoder.

Formålet med dette forslaget er å klargjøre ICAs status for å forbedre kontinuerlig luftdyktighet for alle fly innenfor rammen av grunnforordningen, og dermed å forbedre sikkerheten.

Hvem er berørt

Følgende interessenter er bl.a. berørt, produsenter av ICA, TC-innehavere og søkere, STC-innehavere og søkere, innehavere og søkere til ETSO godkjenning, leverandører av komponenter til ovennevnte godkjenningsinnehavere, brukere av ICA, eiere/operatører, vedlikeholdsorganisasjoner, nasjonale luftfartsmyndigheter og EASA. Norge har imidlertid ingen produsenter av ICA eller TC-innehavere.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 748/2012 er gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

I Norge er forordning (EU) nr. 748/2012 er gjennomført gjennom forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser. Luftfartstilsynet må endre en del referanser til Part-21 som er gitt i standard brev og prosedyrer. Antakeligvis vil dette i omfang tilsvare 2-3 dagsverk. Endringene antas ikke å få praktiske eller økonomiske konsekvenser for norske organisasjoner eller myndigheter ut over dette.

Sakkyndige instansers merknader

Det antas at saken vil bli behandlet av EFTA-sekretariatet etter "fast track"-prosedyren og at saken derfor ikke vil bli behandlet i Spesialutvalget.

NPA 2018-01 sendes på nasjonal høring 10.04.2018 til 10.07.2018.

Luftfartstilsynet ser positivt på innholdet i NPA 2018-01, som vil bidra til å sikre og opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Forslaget vil klargjøre ICAs status for å forbedre kontinuerlig luftdyktighet for alle fly innenfor rammen av grunnforordningen, og dermed å forbedre sikkerheten.

Ut fra forslaget slik det nå lyder, finner Luftfartstilsynet at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på innholdet i NPA 2018-01, som vil bidra til å sikre og opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Forslaget inneholder ikke problemstillinger av politisk karakter. Det antas at saken vil bli behandlet av EFTA-sekretariatet etter "fast track"-prosedyren.

Ut fra forslaget slik det nå lyder, finner Luftfartstilsynet at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 10.04.2018
Høringsfrist: 10.07.2018
Frist for gjennomføring:
Til toppen