Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

POPsrecast

Forslag til Parlaments- og rådsforordning om persistente organiske forbindelser

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council en persistent organic pollutants

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsaktener vurdert som EØS-relevant. Rettsakten er til vurdering i EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen fremla et forslag til endringer av POPs forordningen den 22. mars 2018. Denne vil erstatte tidligere POPs forordning (Regulation (EC) No 850/2004).

Følgende endringer i forordningen er foreslått;

  • Endring av prosedyrer for vedtakelse av rettsakter i henhold til komitologi prosedyren, jf. Lisboa-traktaten.
  • Overføring av administrative, tekniske og vitenskapelige oppgaver til ECHA. Dette gjøres for å effektivisere og bedre koordineringen. Det er lagt inn et punkt om at ECHA skal forberede teknisk dokumentasjon ifb med nomineringer, sisikoprofil og risikohåndteringstiltak, og det er uklart om dette gjelder Norge. Dette vil i så fall være i konflikt emd Norges rolle som uavhengig part til Stockholmkonvensjonen.
  • Flere definisjoner er endret for å samsvare med definisjoner i annet europeisk kjemikalieregelverk og avfallsregelverk. Dette gjelder blant annet definisjon av "bringe i omsetning", "stoff" og "avfall". I tillegg er det foreslått nye definisjoner av "produksjon", "bruk" og "intermediater i lukkede systemer".
  • Medlemslandene skal publisere informasjon og data om POPs. Dette skal gjøres i henhold til direktivene om offentlighetens rette til miljøinformasjon og oppbygging infrastruktur for geografisk informasjon i EU ("INSPIRE").
  • Forenkling av prosedyren for rapportering og overvåking.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriften's kapittel 4. Etter behandling i råd og parlament er det gjort endringer sammenlignet med det opprinnelige forslaget fra kommisjonen, som, basert på hvordan bestemmelsene skal tolkes, endrer den tidligere vurderingen at dette ikke innebærer reelle rettslige konsekvenser i Norge. Det er lagt inn et punkt (artikkel 8e) om at ECHA skal forberede teknisk dokumentasjon ifb med nomineringer, sisikoprofil og risikohåndteringstiltak, og det er uklart om dette gjelder Norge. Dette vil i så fall være i konflikt med Norges rolle som uavhengig part til Stockholmkonvensjonen. Øvrige endringer vurderers som tekniske, og innebærer ingen materielel endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomisk konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant. Behover for tilpasning til/unntak fra artikkel 8e avhenger av hvordan denne bestemmelsen skal tolkes. Norge har bedt om bistand fra EFTA-sekretariatet for å få klarhet i dette. 

Vurdering

Forordningen implementerer EU/EØS-landenes forpliktelser under Stockholmkonvensjonen og Baselkonvensjonen. Norge er selvstendig part til disse globale avtalene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)144
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/1021
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1021

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.07.2019
Frist returnering standardskjema: 21.10.2019
Dato returnert standardskjema: 18.11.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen