REACH/gebyrer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/895 av 22. juni 2018 om endring i forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og avgifter til det europeiske kjemikaliebyrået

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/895 of 22 June 2018 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.04.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet / Klima- og miljødepartementet / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forslaget har blitt stemt over i komitologikomiteen for REACH, og er vedtatt og publisert i Official Journal. Forordningen ble gjennomført i Norge 7. desember 2018.

Sammendrag av innhold

I henhold til gebyrforordningen for REACH (forordning (EU) nr. 340/2008) skal virksomheter betale gebyrer til ECHA blant annet når de søker om godkjenning til bruk av stoffer som er omfattet av godkjenningsordningen i REACH (stoffer på REACH vedlegg XIV). I følge REACH skal størrelsen og strukturen på gebyrene være slik at de tar hensyn til arbeidet som blir utført av ECHA og medlemsstatene. Ved denne rettsakten blir innretningen på gebyrene for å søke om godkjenning  endret basert på erfaring fra arbeidet med søknadene i ECHAs komiter for henholdsvis risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC). Erfaring viser blant annet at arbeidsmengden ikke øker etter hvor mange virksomheter som står bak den samme godkjenningssøknaden (bakgrunnen for dagens gebyrer), men hvor mange bruksområder hver søknad inneholder. Forslaget er derfor at gebyrene per ekstra bruksområde blir økt. Størrelsen på gebyrene vil som før avta med størrelsen på virksomhetene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og avgifter ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 133/2009 og gjennomført ved endring i REACH-forskriften av 20. oktober 2010. Gjennomføring av den nye forordningen vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i det norske regelverket som gjennomfører REACHmedfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EUs krav for å få tilgang til de europeiske markedene. Dette gjelder også for endringer av gebyrforordningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/895
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32018 R 0895

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2018
Frist returnering standardskjema: 02.05.2018
Dato returnert standardskjema: 21.03.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 240/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.07.2018
Høringsfrist: 31.08.2018
Frist for gjennomføring: 06.12.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 07.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.12.2018

Lenker