REACH/nanoformer

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1881 av 3. desember 2018 som endrer Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) angående vedlegg I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI og XII for nanoformer av stoffer

Commission Regulation (EU) 2018/1881 of 3 December 2018 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annexes I, III,VI, VII, VIII, IX, X, XI, and XII to address nanoforms of substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.04.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet / Klima- og miljødepartementet / Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forslaget er fastsatt og publisert, se over. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 29. mars og gjennomført i Norge ved en endring av REACH-forskriften 2. april 2019.

Sammendrag av innhold

REACH-forordningen stiller spesifikke krav til framstillere og importører om hvilke opplysninger de skal levere når de registrerer et stoff. Kravene gjelder også for nanoformene av stoffene. Fordi nanoformene kan ha forskjellige egenskaper enn andre former av det samme stoffet, er det nødvendig med mer spesifikke krav til hvilke opplysninger som må gis ved registreringen når det gjelder risiko for helse- og miljøskade ved nanoformer.

Forordningen innebærer endringer av REACH vedlegg I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI og XII som er relevante for å få informasjon som er viktig for helse- og miljøeffekter av nanoformer av stoffer.

Kommisjonen hadde forslaget på offentlig høring i 2017: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4925011_en

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av den nye forordningen vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel, og omfattes av hurtigprosedyren. Norge deltok i en arbeidsgruppe i EU som bidro faglig i utarbeidelsen av forslaget til denne viktige endring av REACH. Norge deltar også aktivt i annet EU-arbeid som gjelder nanomaterialer.

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1881
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32018R1881

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.05.2018
Frist returnering standardskjema: 26.06.2018
Dato returnert standardskjema: 15.05.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 65/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.07.2018
Høringsfrist: 31.08.2018
Frist for gjennomføring: 30.03.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 02.04.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.04.2019

Lenker