REACH/XVII/CMR tekstiler og fottøy

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1513 av 10. oktober 2018 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR) kategori 1A eller 1B

Commission Regulation (EU) 2018/1513 of 10 October 2018 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards certain substances classified as carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction (CMR), category 1A or 1B

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.04.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet / Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordningen er vedtatt i EU, og gjennomført i Norge.

Sammendrag av innhold

Den nye forordningen innfører begrensninger i REACH i en ny post på REACH vedlegg XVII (post 72) for visse nærmere spesifiserte stoffer som er klassifisert som kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 1A og 1B. Forordningen innfører grenseverdier i tekstiler og fottøy for blant annet ftalater og PAHer, kadmium, krom(VI), arsen og bly og noen av metallenes forbindelser, samt en rekke andre stoffer. Hensikten er å regulere innholdet av stoffene både som forurensinger og å hindre at de blir brukt i produksjon av tekstiler og fottøy. Reguleringen er foreslått i samsvar med REACH artikkel 68 nr. 2. Det vil si at forslaget ikke har blitt behandlet av kjemikaliebyrået ECHAs komiteer for henholdsvis risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC). ECHA har imidlertid levert en beskrivelse av forbrukereksponering for stoffene i klær, tekstiler og fottøy. Kommisjonen har diskutert saken med ulike interessenter og med nasjonale myndigheter på flere stadier ved utarbeidelsen av forslaget, og hadde det på offentlig høring til 8. mars.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av den nye forordningen vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Den nye forordningen vil føre til bedre beskyttelse mot farlige stoffer i tekstiler og fottøy.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant. Den vil føre til bedre beskyttelse for forbrukere mot farlige stoffer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1513
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32018R1513

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.05.2018
Frist returnering standardskjema: 19.06.2018
Dato returnert standardskjema: 08.05.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 11/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.07.2018
Høringsfrist: 31.08.2018
Frist for gjennomføring: 09.02.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 13.02.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.02.2019

Lenker