REACH/XVII/fire ftalater

Kommisjonsforordning (EU) 2018/2005 av 17. desember 2018 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), benzylbutylftalat (BBP) og diisobutylftalat (DIBP)

Commission Regulation (EU) 2018/2005 of 17 December 2018 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP), benzyl butyl phthalate (BBP) and diisobutyl phthalate (DIBP)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.04.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet / Klima- og miljødepartementet / Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forslaget er fastsatt og publisert, se over. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 29. mars 2019 og gjennomført ved en endring av REACH-forskriften 2. april 2019.

Sammendrag av innhold

Forordningen innebærer at det er innført ytterligere begrensninger i REACH-forordningen vedlegg XVII post 51 for de fire ftalatene dietylheksylftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), benzylbutylftalat (BBP) og diisobutylftalat (DIBP). De fire ftalatene er alle omfattet av godkjenningsordningen i REACH. Siste frist for å bruke stoffene uten å ha søkt om godkjenning, det vil si utløpsdatoen, var 21. februar 2015. Etter utløpsdatoen skal kjemikaliebyrået ECHA ifølge REACH vurdere om stoffer omfattet av godkjenningsordningen utgjør en risiko for mennesker og miljø fordi de blir brukt i produkter. Fordi risikoen for mennesker ble vurdert til ikke å være kontrollert, utarbeidet ECHA og Danmark et forslag til regulering av de fire ftalatene. De foreslo at det blir innført en grenseverdi på 0,1 % for ftalatene (enkeltvis eller i blanding) i mykgjort materiale i produkter, men med noen unntak. Forslaget ble vurdert av ECHAs komiteer for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC) før det ble oversendt Kommisjonen. Forslaget var, i samsvar med rutinene i REACH, på offentlig høring i løpet av ECHAs vurdering av forslaget, se lenke over. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av ny forordning vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Den vil føre til økt beskyttelse av menneskers helse.

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/2005
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32018R2005

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.08.2018
Frist returnering standardskjema: 24.09.2018
Dato returnert standardskjema: 13.08.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 66/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.01.2019
Høringsfrist: 19.02.2019
Frist for gjennomføring: 30.03.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 02.04.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.04.2019

Lenker