Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

RoHS2/vedlegg III/bly/34

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2018/738 av 1. mars 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre

Commission Delegated Directive EU) 2018/738 of 01.03.2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in cermet-basedtrimmer potensiometer elements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 27.februar 2018 og publisert i Official Journal 18.5.18. Vedtatt og implementert i produktforskriften med ikrafttredelse 4.12.18

Sammendrag av innhold

I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om fornyelse av unntak 34 i vedlegg III vedrørende bruk av bly i metallkeramikkbaserte komponenter til trimpotensiometere. Trimpotensiometre er variable motstander. De fungerer med en glidekontakt for å justere motstanden i kretsen. De brukes i et bredt spekter av produkter som f.eks. audio-visuelt utstyr, kommunikasionsudstyr, leketøy og måleinstrumenter, elektriske husholdningsapparater osv. De inneholder bly i form af blyoksid i resistiv tryksverte, hvor bly fungerer som bindemiddel.

Siden det ikke fins gode alternativer som er tilgjengelige på markedet  og det heller ikke er sannsynlig at de snart vil blive tilgjengelige, er en fornyelse av unntaket  berettiget. Det gis derfor unntak for bly til bruk i det nevnte spesifikke bruksområdet. Unntaket gis med definerte tidsfrister for de ulike kategorier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3". Gjennomføring av direktiv (EU) 2018/1076 vil medføre endringer i punkt 34 i vedlegg 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/738
Basis rettsaktnr.: 2011/0065/EU
Celexnr.: 32018L0738

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.05.2018
Frist returnering standardskjema: 12.06.2018
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 210/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.04.2018
Høringsfrist: 25.05.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen