Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statistikkprogrammet 2018-2020

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2017/1951 av 25. oktober 2017 om endring av forordning (EU) nr. 99/2013 om det europeiske statistiske programmet 2013-2017 med henblikk på forlengelse til 2020

Regulation (EU) 2017/1951 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 amending Regulation (EU) No 99/2013 on the European statistical programme 2013-17, by extending it to 2020

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.04.2018

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 30 om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Ifølge EØS-avtalens artikkel 76 skal avtalepartene påse at det utarbeides og spres enhetlig og sammenliknbar statistikk med sikte på å beskrive og overvåke alle relevante økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved EØS-området. Avtalepartene skal utvikle og benytte harmoniserte metoder, definisjoner og klassifikasjoner samt felles programmer og framgangsmåter. Det skal også tas hensyn til behovet for konfidensiell behandling av statistiske data. Hovedformålet med felles europeisk statistikk er løpende å kunne underbygge utarbeidelsen, kontrollen og evalueringen av Den europeiske unions politikk med pålitelig, objektiv og sammenlignbar statistikk.

Det europeiske statistikkprogram for 2013–2017 ble vedtatt 15. januar 2013 ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/ 2013. Stortinget ga på bakgrunn av Prop. 60 S (2013–2014) samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 99/2013 som endret ved forordning (EU) nr. 1383/2013 om det europeiske statistikkprogram for 2013-2017. Ved EØS-komiteens beslutning nr. 134/2013 ble forordningen innlemmet i protokoll 30 til EØS-avtalen om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen statistikk.

Gjennom forordning (EU) 2017/1951 forlenges programperioden til det europeiske statistikkprogram til 2020.

Bakgrunnen for utvidelsen av programperioden for EUs statistikkprogram fra 2017 til 2020 er et ønske om å harmonisere programperioden med EUs flerårige finansielle rammeverk som varer til 2020.

Forlengelsen innebærer en videreføring av statistikkprogrammet for perioden 2013–2017 til og med 2020. Det innebærer at strategien og målsetningene for europeisk statistikk for årene 2013–2017 forlenges til og med 2020. Videre inneholder programmet en nærmere beskrivelse av de ulike politikkområdene som omfattes, og behovet for statistikk på de enkelte områdene. Programmet omfatter også en plan for å utarbeide mer effektive statistikkmetoder, styrke kvaliteten på statistikken og styrke den videre utviklingen av det europeiske statistikksystemet (ESS).

Statistikkprogrammet gjennomføres på basis av årlige arbeidsprogrammer der det foreligger detaljerte målsetninger. Programmet vil bli evaluert etter utløpet av programperioden.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Deltakelse i programmet til 2020 vil medføre økonomiske forpliktelser for Norge over flere år. Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning er derfor nødvendig, jf. Grunnlovens § 26 annet ledd. Stortinget ga sin tilslutning i vedtak av 11. juni 2018. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

EØS-komitebeslutningen vil innebære en forpliktelse for EØS/EFTA-statene til å videreføre samfinansieringen av det europeiske statistikkprogram. Som ved tidligere deltakelse i statistikkprogrammet innebærer forpliktelsen at EØS/EFTA-statene skal bidra med 75 prosent av sin forholdsmessige andel av statistikkprogrammets operasjonelle budsjett, basert på Norges BNP relativt til EUs BNP.

Beregnede kostnader for Norges deltakelse i programmet for 2018 er 12,1 millioner. Det forventes en økning i Norges årlige bidrag til det operasjonelle budsjettet på om lag 20 prosent for årene 2019 og 2020. Bakgrunnen for dette er en tilsvarende varslet økning i det europeiske statistikkprogrammets budsjett.

På grunn av usikkerhetsfaktorer knyttet til blant annet valutakurs, BNP-andel og EUs flerårige budsjett, vil Norges endelige bidrag for det enkelte år kunne avvike noe fra dette.

I tillegg vil Norge i henhold til protokoll 30 fortsatt bidra til dekning av de ekstra kostnadene Eurostat har i forbindelse med innsamling og publisering av data og statistikk for EØS/EFTA-statene. Dette bidraget vil i hovedsak dekkes ved å tilby Eurostat fire nasjonale eksperter. Utgiftene forbundet med ekspertordningen er anslått til cirka 4,8 millioner kroner per år, med en mulig økning på grunn av økte lønnskostnader. 

Utgiftene til deltakelse i og oppfølging av programmet for perioden 2018-2020 blir dekket over budsjettet til Statistisk sentralbyrå (kap. 1620).

Statistisk sentralbyrå har i henhold til statistikkloven § 3-1 e) hovedansvaret for internasjonalt statistisk samarbeid. Som ved tidligere programmer vil Statistisk sentralbyrå ha overordnet ansvar for å samordne den norske deltakelsen i programmet og i programmets komiteer. Dette vil skje i samråd med de organer som Statistisk sentralbyrå samarbeider med om produksjon av statistikk som blir sendt til Eurostat.

Forslaget antas ikke å ha større administrative konsekvenser utover de tilpasninger som må gjøres i protokoll 30.

Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1951
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1951

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.11.2017
Frist returnering standardskjema: 15.01.2018
Dato returnert standardskjema: 22.01.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen