Tilleggsforordning om forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2018/212 av 13. desember 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 til supplering av Europaparlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2015/849, hvor Sri Lanka, Trinidad og Tobago og Tunisia tilføyes på skjemaet i vedleggets punkt 1

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2018/212 of 13 December 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council, as regards adding Sri Lanka, Trinidad and Tobago, and Tunisia to the table in point I of the Annex

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Hovedforordningen 2016/1675 er vedtatt og har trådt i kraft i EU 23.09.2016. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Tilleggsforordningen trådte i kraft i EU 06.03.2018.

Sammendrag av innhold

Delegert kommisjonsforordning 2016/1675 gir en liste over tredjelandsjurisdiksjoner som har strategiske mangler i deres nasjonale ordninger for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, og som i vesentlig grad truer unionens finansielle system (høyrisikotredjeland). Forordning 2016/1675 er fremmet sammen med EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849/EU).

Listen inneholder land der banker må gjennomføre ytterligere kontrolltiltak ved finansielle strømmer fra. EU vil engasjere seg i alle relevante politiske områder med de berørte landene, blant annet gjennom utviklingssamarbeid, og det endelige målet er at de overholder og fjerner seg fra listen. Listen vil gjennomgås minst tre ganger i året, etter hvert møte i Financial Action Task Force (FATF), som vurderer den siste utviklingen.

Endringsforordningen tilføyer Sri Lanka, Trinidad og Tobago og Tunisia på listen over land.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten.

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2018/212
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0212

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.12.2017
Frist returnering standardskjema: 12.04.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker