Utfyllende bestemmelser til MiFID II om søknadsskjema og behandling av søknad om tillatelse som verdipapirforetak og meldinger om endringer i ledelsen

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1945 av 19. juni 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for meldinger fra og til verdipapirforetak som søker om eller har fått tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1945 of 19 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to notifications by and to applicant and authorised investment firms according to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i verdipapirforskriften.

Sammendrag av innhold

Forordningen fastsetter tekniske standarder som skal benyttes ved søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester samt ved meldinger om endringer i ledelsen i verdipapirforetak. Forordningen pålegger også kompetent myndighet å utpeke kontaktperson som skal håndtere slike søknader og meldinger. Det er også fastsatt regler om behandlingen av slike søknader og meldinger. Søknad om tillatelse som verdipapirforetak skal behandles innen seks måneder. Forordningen fastsetter videre at verdipapirforetakene skal melde endringer innen 10 dager.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av basisrettsakten (MiFID II). Rettsakten skal tas inn i EØS-avtalen, og gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold. Økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til basisrettsakten er omtalt i NOU 2017:1 og Prp. 77 L (2017-2018). 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i verdipapirforskriften.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2017/1945
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU
Celexnr.: 32017R1945

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.10.2017
Frist returnering standardskjema: 19.02.2018
Dato returnert standardskjema: 01.01.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 85/2019
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2019
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker