Utfyllende bestemmelser til MiFID II om tekniske standarder for informasjon ved tillatelse som verdipapirforetak

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1943 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger og krav i forbindelse med tillatelse til verdipapirforetak

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1943 of 14 July 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on information and requirements for the authorisation of investment firms

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i verdipapirforskriften.

Sammendrag av innhold

Forordningen fastsetter regler om hvilken informasjon som skal gis ved søknad om tillatelse som verdipapirforetak. Det skal gis opplysninger om eierforhold, kapital, finansiering og aksjonærer. Videre skal det også gis informasjon om utdanning, yrkeserfaring og vandel for personer som skal delta i ledelsen i foretaket. Det skal også gis en redegjørelse for organisering av den planlagte virkomheten, herunder om forretningside, interne kontrollrutiner og compliance.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av basisrettsakten (MiFID II). Rettsakten skal tas inn i EØS-avtalen og  gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i verdipapirforskriften.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2017/1943
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU
Celexnr.: 32017R1943

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.07.2016
Frist returnering standardskjema: 04.11.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 85/2019
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2019
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker