Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til MiFiR om transparenskrav hva gjelder aksjer mv. og handelsplikt i visse aksjer

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587 av 14. juli 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle tjenester hva angår reguleringstekniske standarder for transparenskrav for handelsplasser og verdipapirforetak med hensyn til aksjer, depotbevis, børshandlede fond, etterprioriterte obligasjoner og andre lignende finansielle instrumenter og om plikten til å utføre transaksjoner med visse aksjer på en handelsplass eller gjennom en systematisk internaliserer

Commission Delegate Regulation (EU) 2017/587 of 14 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on transparency requirements for trading venues and investment firms in respect of shares, depositary receipts, exchange-traded funds, certificates and other similar financial instruments and on transaction execution obligations in respect of certain shares on a trading venue or by a systematic internaliser

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og har trådt i kraft i EU. Den er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold
Rettsakten inneholder utfyllende regler til Råds- og Parlaments forordning 600/2014 om markedet for finansielle tjenester (MiFIR). Det gis detaljerte regler om handelsplassers og verdipapirforetaks plikt til å offentliggjøre informasjon om ordre eller kurser (pre-trade transparens) og informasjon om handler (post-trade transparens). Reglene gjelder aksjer og andre instrumenter som handles på lignende måte som aksjer (depotbevis, børshandlede fond og sertifikater). Rettsakten gir også nærmere regler om unntak fra offentliggjøringsplikten. Videre gis det utfyllende regler om handelsplikten for visse aksjer på handelsplass eller gjennom en systematisk internaliserer.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av basisrettsakten (MiFIR). Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene i den utfyllende rettsakten forventes ikke å få betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere. Økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til basisrettsakten er omtalt i NOU 2017:1 og Prp. 77 L (2017-2018).

Sakkyndig instansens merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Den tekniske standarden presiserer krav fastsatt i den fullharmoniserte basisrettsakten (MIFIR). Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)4390
Rettsaktnr.: 2017/587
Basis rettsaktnr.: 600/2014
Celexnr.: 32017R0587

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.07.2016
Frist returnering standardskjema: 04.11.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker