Beslutning om endring av innføringstidspunkt for særregler om aerodynamiske førerhus - Mobilitetspakken del 3

Forslag til Europaparlaments- og Rådsbeslutning om endring av Rådsdirektiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for gjennomføringen av særreglene om største tillatte lengder av førerhus med forbedret aerodynamisk ytelse, energieffektivitet og sikkerhet

Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 96/53/EC as regards the time limit for the implementation of the special rules regarding maximum length in case of cabs delivering improved aerodynamic performance, energy efficiency and safety performance

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.08.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 5. juni 2019 og trådte i kraft i EU 20 dager etter publisering i Official Journal 20.06.2019. 

Frist for Kommisjonen til å foreslå typegodkjenningskrav innenfor rammeverket av direktiv 2007/46/EC er i 96/53/EF artikkel 9a nr 2 satt til 1. november 2019. TCMV vedtok 4. juli 2019 de nødvendige endringer i forordning (EU) 1230/2012. Endringene forventes publisert i Official Journal i månedsskiftet oktober / november 2019. 

Ikrafttredelsestidspunktet for 96/53/EF artikkel 9a er satt til 1. september 2020. 

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 11. desember 2020, beslutning nr. 218/2020. Endringsforskrift ble vedtatt 21.06.21 og Form 1 ble sendt ESA den 22.06.21.

Sammendrag av innhold

Avgjørelsen innebærer at ikrafttredelsestidspunktet i direktiv 96/53/EF artikkel 9a nr. 3, er endret fra 3 år fra vedtakelsen av tilhørende typegodkjenningsregelverk i direktiv 2007/46/EF (eller forordning (EU) 1230/2012), til 1. september 2020.  

96/53/EF som endret ved direktiv 2015/719/EU artikkel 9a gir regler som pålegger medlemsstatene å tillate økt lengde for kjøretøy og vogntog hvor førerhuset er utformet for å gi bedre aerodynamiske egenskaper, energieffektivitet og sikkerhetsprestasjon. Kjøretøyene skal være typegodkjent innenfor rammene av direktiv 2007/46/EF.

Om nødvendig for å ivareta nærmere angitte formål, skulle Kommisjonen, i utgangspunktet innen 27. mai 2017, vurdere behovet for endring av de relevante regelverkene under rammedirektivet (forordning 1230/2012). Bestemmelsen trådte opprinnelig i kraft tre år fra Kommisjonens beslutning om at endringer i typegodkjenningsregelverket ikke er nødvendig, eller fra endringer i typegodkjenningsregelverket trer i kraft. Dette er nå endret til at Kommisjonen innen 1. november 2019 skal gi de nødvendige typegodkjenningsbestemmelsene. TCMV vedtok 4. juli 2019 de nødvendige endringer i forordning (EU) 1230/2012. Endringene forventes publisert i Official Journal i månedsskiftet oktober / november 2019. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget er hjemlet i artikkel 91 om transport i Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Nasjonalt er generelle bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for bruk av kjøretøy på offentlig veg i Norge regulert i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy kapittel 5. Forskriftens kapittel 5 gjennomfører også direktiv 96/53/EF, som er hjemmelen til denne implementeringsforordningen. Tillatte vekter og dimensjoner på den enkelte vegstrekning er for øvrig gitt i vegliste for riksveger (forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for normaltransport, tømmertransport og modulvogntog på riksveg (vegliste riksveg), og i forskrifter om veglister for fylkes- og kommunale veger for hvert fylke. Veglistene kommer i ny utgave to ganger per år.

Avgjørelsen innebærer ingen materielle endringer i forhold til tidligere vedtatte bestemmelser om aerodynamiske førerhus i direktiv 96/53/EF, kun en endring av ikrafttredelses­tidspunktet. Rettslige konsekvenser av forslaget vil dermed kun være at høring om endringer i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-4 nr. 4 (alminnelige lengdebestemmelser) eller § 5-5 (særlige tilfeller hvor blant annet større lengde tillates) må gjennomføres på et tidligere tidspunkt. Hvorvidt det fra et tidligere tidspunkt også vil bli mulig å benytte kjøretøy med større lengde avhenger ferdigstillelsen av typegodkjenningsregler. Bruksbestemmelsen i artikkel 9a gir kun adgang til å tillate lengre kjøretøy som er typegodkjent, og en norsk bestemmelse om implementerer denne vil være sovende inntil det også blir mulig å typegodkjenne lastebiler og trekkvogner med aerodynamisk førerhus.

Det fremgår imidlertid av artikkel 9a nr. 1 at kjøretøy og vogntog som er utstyrt med aerodynamiske førerhus skal overholde sporingskravet i direktivets vedlegg I pkt. 1.5, som begrenser både hvor mye ekstra lengde som kan tilføyes og de fremkommelighetsmessige konsekvensene av den ekstra lengden. Ut over å presisere at førerhuset ikke skal tilføye kjøretøyet eller vogntoget økt lastekapasitet, gir artikkel 9a ingen ytterligere føringer for hvor lange kjøretøy og vogntog med aerodynamiske førerhus vil tillates å være. For motorvogners (lastebilers) vedkommende vil dette reguleres i godkjenningsregelverket i 2013/2012 vedlegg I forslag til nytt pkt 1.4. Denne presiserer at såfremt førerhuset skal holdes innenfor en tredimensjonal form med gitte dimensjoner (såkalt "envelope approach", og lasteflaten ikke overskrider 10,5 m, og fabrikantplaten er påført merknad om at kjøretøyet er "96/53/EC ARTICLE 9A COMPLIANT". Godkjenningsregelverket gjelder imidlertid kun enkeltkjøretøy, og ut over at sporingskravet skal overholdes og at lastekapasiteten ikke skal økes gir 96/53/EF som nevnt ingen øvre grense for hvor lange vogntog med aerodynamisk førerhus kan være. Det antas at direktivet må forstås som at så lenge lastlengdebestemmelsene og sporingskravet overholdes, vil vogntogene være tillatt å bruke.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2018)275
Rettsaktnr.: 2019/984
Basis rettsaktnr.: (EF) 1996/53
Celexnr.: 32019D0984

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.07.2019
Frist returnering standardskjema: 26.08.2019
Dato returnert standardskjema: 26.08.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.12.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 218/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.12.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 21.06.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.06.2021

Lenker