Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyre

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1002 av 16. juli 2018 om endring av forordning (EU) 2017/1153 for å klargjøre og forenkle korrelasjonsprosedyren og tilpasse den til endringer til forordning (EU) 2017/1151

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1002 of 16 July 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1153 to clarify and simplify the correlation procedure and to adapt it to changes to Regulation (EU) 2017/1151

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.08.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt 16. juli 2018 og trådte i kraft i EU 24. juli 2018.

Forordningen var på nasjonal høring i november 2018. 

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte den 10. juli 2019, beslutning nr. 196/2019. Endringsforskrift ble vedtatt den 11. juli, og Form 1 ble sendt ESA den 12. juli 2019. 

Sammendrag av innhold

Bakgrunn

Med forordning (EU) 2017/1151 ble det innført en ny testprosedyre for måling av drivstofforbruk og CO2-utslipp fra lette kjøretøy. Testprosedyren er kjent som WLTP. Gjennom forordning (EF) nr. 443/2009 er det satt måltall for gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nyregistrerte personbiler i Europa, som i snitt skal være 95 g CO2/km innen 2021. Dette måltallet er satt ut fra testprosedyren NEDC som var testprosedyren som ble brukt før WLTP trådte i kraft. For å ta høyde for ulikheter i CO2-utslippsnivåer som måles i henhold til NEDC og den nye WLTP-prosedyren, har EU-kommisjonen fastsatt en metode for å korrelere disse verdiene. Korrelasjonsmetoden er beskrevet i forordning (EU) 2017/1153 og EU-kommisjonen har utarbeidet et eget korrelasjonsverktøy til formålet (CO2MPAS). På denne måten oppnås NEDC-verdier avledet av verdier fra WLTP-typegodkjenningstestene som brukes som inndata i korrelasjonsverktøyet, og slik blir det mulig å fastslå hvorvidt personbilfabrikantene overholder sine spesifikke CO2-utslippsmål som er gitt i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009.

Om forordningen

Med bakgrunn i erfaringene man hittil har høstet med WLTP og korrelasjonsmetoden, har det vist seg at visse elementer i forordning (EU) 2017/1153 bør endres. Metoden for å fastsette endepunktene i interpolasjonslinjen som brukes til beregning av individuelle kjøretøyers NEDC-CO2-verdi må suppleres. Disse endepunktene, som representeres av et testkjøretøy med høyest utslipp og et testkjøretøy med lavest utslipp, defineres slik at forskjellen mellom de to testkjøretøyene "høy" og "lav" er lik eller høyere enn 5 g CO2/km. For å unngå at CO2-utslippsverdier til enkeltkjøretøy fastsettes på grunnlag av interpolasjonslinjer som ikke gir denne minimumsforskjellen, trer endringsrettsakten i kraft så raskt som mulig.

Dersom familie for veibelastningsmatrise blir brukt ved typegodkjenning etter forordning (EU) 2017/1151, bør beregningen av CO2-utslippsverdien for et enkelt kjøretøy tilhørende en slik familie forenkles ved at man utleder de veibelastningskoeffisienter som skal brukes i beregningen av NEDC-CO2-verdien fra veibelastningskoeffisientene til det individuelle kjøretøyet som bestemt ved forordning (EU) 2017/1151.

I korrelasjonsverktøyet CO2MPAS benyttes en rekke inndata. For å sikre et robust korrelasjonsresultat, blir antall sylindere lagt til som en ny parameter som skal benyttes i CO2MPAS.

Til slutt benyttes anledningen til å korrigere enkelte redaksjonelle feil i teksten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 443/2009 med tilhørende rettsakter er av Samferdselsdepartementet foreslått gjennomført samlet i én forskrift med hjemmel i vegtrafikkloven kapittel III. Samferdselsdepartementet har lagt frem en LS proposisjon med forslag til ny § 13 b i vegtrafikkloven.

Rettsakten antas vil bli implementert i denne nye forskriften, som ennå ikke formelt er vedtatt.

EU-hjemmel

Forordning (EU) 2018/1002 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene går ut på å presisere og forenkle korrelasjonsprosedyren. Denne prosedyren brukes for å fastsette NEDC-CO2-verdier avledet av verdier fra WLTP-testene i forbindelse med typegodkjenning av nye personbiler. Norge har ikke bilindustri som forordningen retter seg mot. Det blir heller ikke utført avgasstypegodkjenning i Norge, hverken av Statens vegvesen Vegdirektoratet eller av tekniske prøveinstanser. Forordningen antas derfor ikke å ha økonomiske konsekvenser for private aktører i Norge. 

Forordningen vurderes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for det offentlige utover arbeidet med å implementere rettsakten i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren, og behandles ikke i Spesialutvalget for transport. Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen anses relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1002
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1002

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2018
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 08.08.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.07.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 196/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.11.2018
Høringsfrist: 07.12.2018
Frist for gjennomføring: 11.07.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 11.07.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.07.2019

Lenker

Til toppen