Konsentrasjonsgrenser for PCP i avfall i POPs forordningen

Kommisjonsforordning (EU) 2019/636 av 23 april 2019 som endrer anneks IV og V til parlament- og rådsforordning (EC) no 850/2004 om persistente organiske miljøgifter

Commission Regulation (EU) 2019/636 of 23 April 2019 amending Annexes IV and V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.08.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.08.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

EU publiserte utkast til endringsforordning for PCP den 9. mars 2017i EU-registeret. Rettsakten ble stemt over ved komitologiprosedyre 24. mars 2017. Rettsakten er foreløpig ikke publisert i Official Journal. Rettsakten har vært vurdert av EFTA-landene, men er føreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Gjennomføring av forskriften har vært på høring i Norge, med frist 10. desember 2018.

Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter (POPs-forordningen) gjennomfører beslutninger i Stockholmkonvensjonen (global) og i Langtransportkonvensjonen (regional). POPs-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling for persistente organiske miljøgifter som omfattes av kravene i Stockholmkonvensjonen og Langtransportkonvensjonen. Det syvende partsmøtet til Stockholmkonvensjonen i mai 2015 vedtok å føre opp pentaklorfenol og dets salter (PCP) på listen i konvensjonens vedlegg A, som forplikter parter av konvensjonen til å fatte nødvendige tiltak for eliminering av stoffet. Forslaget til forordning omhandler bestemmelser om avfallshåndtering av PCP og foreslår endringer i vedleggene IV og V i POPs-forordningen (850/2004).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 850/2004 (POPs-forordningen) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 og er gjennomført i produktforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriftens kapittel 4.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen er ikke vurdert til å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet

Vurdering

Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2019/636
Basis rettsaktnr.: 32004R0850
Celexnr.: 32019R0636

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.07.2018
Frist returnering standardskjema: 21.08.2018
Dato returnert standardskjema: 21.08.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 225/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.10.2018
Høringsfrist: 10.12.2018
Frist for gjennomføring: 31.10.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 04.05.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.05.2020

Lenker