Språkretting av førerkortdirektivet

Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/933 av 29. juni 2018 om retting av den tyske språkversjonen av direktiv 2006/126/EF om førerkort

COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2018/933 of 29 June 2018 correcting the German language version of Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.08.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 29. juni 2018.

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2018/933 retter enkelte feil i den tyske språkversjonen av direktiv 2006/126/EC. Dette gjelder helsekravene vedrørende syn i vedlegg III til direktivet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktivet har ingen rettslige konsekvener for norsk regelverk

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge

Sakkyndige instansers merknader

Det er ikke ansett nødvendig å innhente merknader

Vurdering

Direktivet har ingen betydning for norsk regelverk eller praksis

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2018/933
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018L0933

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.08.2018
Frist returnering standardskjema: 20.08.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker