Endring av vedleggene til direktiv 2008/68/EU - ADR/RID 2019

Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/1846 av 23. november 2018 om tilpasning til vitenskapelige og tekniske fremskritt av vedleggene til europaparlaments og rådsdirektiv 2008/68/EF om innenlands transport av farlig gods

COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2018/1846 of 23 November 2018 amending the Annexes to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods to take into account scientific and technical progress

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.12.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: I. Innlandstransport

Status

Sammendrag av innhold

Bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF henviser til bestemmelsene i de internasjonale avtaler om innenlandstransport av farlig gods på vei og jernbane som definert i direktivets artikkel 2. Bestemmelserne i disse internasjonale avtalene ajourføres annethvert år. Som en følge av dette får det reviderte regelverket anvendelse fra 1. januar 2019 med en overgangsperiode frem til den 30. juni 2019. I Bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF gjøres det derfor en henvisning til dette nye reviderte regelverket - ADR/RID 2019. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Den europeiske avtalen om internasjonal vegtransport av farlig gods (ADR) er tiltrådt av Norge. Artikkel 3 i denne avtalen gjør vedleggene A og B automatisk til en del av avtalen. Konvensjonen om internasjonal transport med jernbane (COTIF), som Norge har tiltrådt i 1985 ved medlemsskapet i  Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail (OTIF), gjør tilsvarende i artikkel 6 § 2, vedlegg C til avtalen, det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane (RID) til en del av avtalen. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innenlands transport av farlig gods, innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2009, inntar ADR og COTIF i fellesskapsretten. ADR vedlegg A og B og RID er gjennomført i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods, jf. forskriften § 2, og fremkommer som vedlegg til forskriften. Disse vedleggene må endres annethvert år i tråd med endringene i ADR/RID.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for transport.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1846/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/68/EU
Celexnr.: 32018L1846

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.12.2018
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.10.2018
Høringsfrist: 17.12.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker