Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Import av økologiske produkter fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/39 av 10 januar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/39 of 10 January 2019 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.12.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.01.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente med forordning (EF) nr. 834/2007. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet.

Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer i forordning (EF) nr. 1235/2008:

Vedlegg III:

 • For Australia og India er det endring i kontaktinformasjon for kompetent myndighet.
 • For Canada og Republikken Korea er det endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan. Anerkjennelsen for ett kontrollorgan er trukket tilbake for hvert av landene.
 • For Japan er anerkjennelsen for to kontrollorgan trukket tilbake.
 • For New Zealand og Sveits er det endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan.

Vedlegg IV:

 • Endringer i virkeområdet for enkelte kontrollorgan for hvilket geografisk område og produktkategorier de kan føre kontroll med.
 • Endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan.
 • Ansvarlig akkrediteringsorgan har tilbaketrukket akkrediteringen for kontrollorganet Bolicert Ltd, og dette kontrollorganet fjernes fra vedlegget.
 • Ekoagros mister anerkjennelsen for å kontrollere i Ukraina inntil tilfredstillende kontrollrutiner er dokumentert.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre alle bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)39
Rettsaktnr.: 2019/39/EU
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32019R0039

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2018
Frist returnering standardskjema: 05.04.2019
Dato returnert standardskjema: 05.02.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 148/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.06.2019
Høringsfrist: 10.08.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen