EgenskapVerdi
Notat id:37278
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering
Sortering Vedlegg/protokoll:7
Kapittel i EØS-avtalen:XXV. Tobakk
Sortering Kapittel:24

Tittel:

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 av 15. desember 2017 om tekniske standarder for sikkerhetsmerker som påføres på tobakksvarer


{"name":"Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 av 15. desember 2017 om tekniske standarder for sikkerhetsmerker som påføres på tobakksvarer","depName":"HOD","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold </strong></p>\r\n\r\n<p>Tobakksdirektivet art. 16 inneholder krav om at alle enkeltpakninger med tobakksvarer som bringes i omsetning, p&aring;f&oslash;res et sikkerhetsmerke, jf. Prop. 75 L (2017-2018).&nbsp;Sikkerhetsmerket skal v&aelig;re sikret mot manipulasjon og best&aring; av synlige og usynlige elementer. Merket skal trykkes eller festes p&aring; en slik m&aring;te at det ikke kan fjernes eller slettes og ikke skjules eller brytes p&aring; noen m&aring;te, herunder av avgiftsmerker eller prismerker eller andre elementer. Kommisjonens gjennomf&oslash;ringsbeslutning (EU)&nbsp;2018/576 inneholder de tekniske standardene for dette.</p>\r\n\r\n<p><strong>Merknader</strong><br>\r\n<u>Rettslige konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Rettsakten medf&oslash;rer behov for forskriftsendringer.</p>\r\n\r\n<p><u>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Rettsakten&nbsp;vil&nbsp;f&aring; &oslash;konomiske konsekvenser for tobakksindustrien. Helsedirektoratets kostnader vil dekkes inn ved en sektoravgift.&nbsp;</p>\r\n","draftno":37278,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"<p>Tilpasningene gjelder overgangsordninger</p>\r\n","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>Rettsakten vil innlemmes i E&Oslash;S-avtalen i E&Oslash;S-komiteens m&oslash;te 4. februar 2022, og trer i kraft n&aring;r grunndirektiv 2014/40/EU trer i kraft i Norge.</p>\r\n","valuation":"<p>Rettsakten anses E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":true,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Vedtak/beslutning","articleno":"(EU) 2018/576","basisArticleno":null,"celexno":"32018D0576","changed":"2022-01-21T10:35:29.55","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-posisjonsnotat","draftno":37278,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering","eeaAttachmentChapter":"XXV. Tobakk","eeaAttachmentChapterIndex":24,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":7,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":"2020-08-10T00:00:00","endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Commission Implementing Decision (EU) 2018/576 of 15 December 2017 on technical standards for security features applied to tobacco products","established":"2018-12-06T09:46:40","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0576&qid=1544085984006&from=EN","komLink":null,"komno":null,"lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":null,"partOfEea":null,"partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":null,"politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":null,"pubno":30495,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":"https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-lovendringer-og-forskrifter-om-ulovlig-handel-med-tobakksvarer-sporing-sikkerhetsmerke-og-bevilling-for-import-eksport-og-produksjon/id2701898/","reviewLetterLink":"https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-lovendringer-og-forskrifter-om-ulovlig-handel-med-tobakksvarer-sporing-sikkerhetsmerke-og-bevilling-for-import-eksport-og-produksjon/id2701898/?expand=horingsnotater","reviewedSu":null,"reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Tobakk - sikkerhetsmerking","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":"2020-05-11T00:00:00","startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2018-01-02T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2018-01-30T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2018-01-29T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Helse","suId":7,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 av 15. desember 2017 om tekniske standarder for sikkerhetsmerker som påføres på tobakksvarer","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":3,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2022-01-23T21:37:22.237","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":3,"publishedStepSpecified":true,"pubno":37278,"pubnoSpecified":true},"suName":"Helse","xoName":"Anne Lodding Gabrielsen"}