Forsiden

Tobakk - sikkerhetsmerking

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 av 15. desember 2017 om tekniske standarder for sikkerhetsmerker som påføres på tobakksvarer

Commission Implementing Decision (EU) 2018/576 of 15 December 2017 on technical standards for security features applied to tobacco products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2018

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXV. Tobakk

Status

Rettsakten vil innlemmes i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte 4. februar 2022, og trer i kraft når grunndirektiv 2014/40/EU trer i kraft i Norge.

Sammendrag av innhold 

Tobakksdirektivet art. 16 inneholder krav om at alle enkeltpakninger med tobakksvarer som bringes i omsetning, påføres et sikkerhetsmerke, jf. Prop. 75 L (2017-2018). Sikkerhetsmerket skal være sikret mot manipulasjon og bestå av synlige og usynlige elementer. Merket skal trykkes eller festes på en slik måte at det ikke kan fjernes eller slettes og ikke skjules eller brytes på noen måte, herunder av avgiftsmerker eller prismerker eller andre elementer. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 inneholder de tekniske standardene for dette.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører behov for forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil få økonomiske konsekvenser for tobakksindustrien. Helsedirektoratets kostnader vil dekkes inn ved en sektoravgift. 

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Tilpasningene gjelder overgangsordninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/576
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018D0576

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.01.2018
Frist returnering standardskjema: 30.01.2018
Dato returnert standardskjema: 29.01.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.05.2020
Høringsfrist: 10.08.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker