Utfyllende bestemmelser til referanseverdiforordningen om samarbeid med vedkommende myndigheter i land med likeverdig juridisk rammeverk og tilsynspraksis

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1644 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av minstekravet til innhold i samarbeidsordningene med vedkommende myndigheter i tredjestater hvis rettslige rammer og tilsynspraksis er anerkjent som likeverdige

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1644 of 13 July 2018 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards determining the minimum content of cooperation arrangements with competent authorities of third countries whose legal framework and supervisory practices have been recognised as equivalent

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.12.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og vil inntas i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke tre i kraft før basisrettsakten 2016/1011 (referanseverdiforordningen) trer i kraft. Referanseverdiforordningen vil tre i kraft når det konstitusjonelle forbeholdes i EØS-komitébeslutningen løftes. 

Sammendrag av innhold

Artikkel 30 i referanseverdiforordningen åpner for bruk av referanseverdier fastsatt av administratorer i tredjeland. Ett vilkår for slik bruk er at det foreligger en likeverdighetsbeslutning om det juridiske rammeverket og tilsynspraksis i det aktuelle tredjelandet. Referanseverdiforordningen pålegger det europeiske verdipapir- og markedstilsynet ESMA å etablere et samarbeid med vedkommende myndigheter i dette tredjelandet. Kommisjonsforordningen gir regler om dette samarbeidet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.Forordningen vil ikke tas inn i EØS-avtalen før basisrettsakten (benchmark-forordningen)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen påvirker ikke norske forhold i nevneverdig grad.

Dato for ikrafttreden i EØS/EFTA-landene må tilpasses.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1644
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32018R1644

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.12.2018
Frist returnering standardskjema: 31.12.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker