Utfyllende regler til kapitalkrav for banker mv (CRR) om tilsynsrapportering

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1627 av 9. oktober 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 680/2014 med hensyn til forsvarlig verdsetting ved tilsynsrapportering

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1627 of 9 October 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 as regards prudent valuation for supervisory reporting

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.12.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravsregelverket for banker mv. om tilsynsrapportering. Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (680/2014). Endringene gjelder mindre endringer i rapporteringskrav, samt nye skjemaer som omhandler prudential valuation (forsvarlig verdsettelse), som er fratrekk som gjøres i ren kjernekapital som følge av verdsettelse på balansen. Hensikten med de nye skjemaene er å dekke opp for usikkerhet knyttet til balanseposter som er vurdert til virkelig verdi.Endringene er implementert i rapporteringspakken fra EBA, CRD IV v. 2.8, som er gjeldende for rapportering fra 31.12.2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift, dvs. med henvisning til EU-forordningen og de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemmelse i EØS-avtalen vil det være behov for teknisket tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1627
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32018R1627

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.11.2018
Frist returnering standardskjema: 11.03.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: