Energimerking, revisjon av 1059/2010 husholdningsoppvaskmaskiner

Delegert Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner og oppheving av forordning (EU) nr. 1059/2010 med omsyn til energimerking av hushaldsoppvaskmaskiner

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/...of XXX supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household dishwashers repealing Regulation (EU) No 1059/2010 with regard to energy labelling of household dishwashers

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.02.2018

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Møte i ekspertgruppekomiteen der forslag til revidert energimerkeforordning for oppvaskmaskiner diskuteres, er tentativt planlagt til oktober 2018.

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har lagt frem et arbeidsdokument som er et utkast til revidert energimerkeforordning  for husholdningsoppvaskmaskiner. Gjeldende delegerte kommisjonsforordning nr 1059/2010 er gjennomført i Norge med energimerkeforskriften. Energimerkeforskriften gjennomfører energimerkedirektiv 2010/30 (EU). I EU er energimerkedirektivet erstattet med en rammeforordning, europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369, og den reviderte energimerkeforordningen for husholdningsoppvaskmaskiner vil utfylle rammeforordningen. Forordning 2017/1369 etablerer et rammeverk for å gi korrekt, relevant og sammenlignbar informasjon om energiforbruk og annen miljøinformasjon for energirelaterte produkter. Energimerket skal veilede forbrukeren til å velge de mest ressurseffektive produktene. Rammeforordningen er enda ikke gjennomført i Norge.

Rammeforordningen er et sentralt instrument i EU-politikken for å forbedre energi- og andre miljøaspekter ved produkter som markedsføres eller tas i bruk i EØS. Den er et viktig virkemiddel for å nå energieffektiviseringsmålene for 2020 og 2030 og den forventes også å bidra betydelig til overgangen til en mer sirkulær økonomi.

Forslag til virkeområde for revidert energimerkeforordning for husholdningsoppvaskmaskiner

 • Husholdningsoppvaskmaskiner med alminnelig el-nettilslutning
 • Husholdningsmaskiner med alminnelig el-nettilslutning som også kan drives med batterier.
 • Husholdningsoppvaskmaskiner til innbygning

Forslaget viderefører gjeldende plikter for leverandør og forhandler. Leverandøren skal bla forsyne forhandler med trykte og elektroniske versjoner av energimerke og produktdatablad. Leverandøren får også en ny plikt som innebærer at teknisk informasjon om produktet skal legges inn i EUs produktdatabase. Forhandler er forpliktet til å påføre et energimerke på utstilte produkter. Ved fjernsalg skal energimerke og produktdatablad vises. Annonser for en bestemt modell skal inneholde energiklasse og gjeldende energiklasseskala. Teknisk reklamemateriell som inneholder tekniske parametere om en bestemt modell, skal vise energiklassen med gjeldende energiklasseskala.  

Forslag til endringer i innhold på det reviderte energimerket:

 • Reskalering - dvs at man går tilbake til opprinnelig energiklasseskala A-G
 • Energiklasse A skal være tom ved introduksjonen av den nye skalaen
 • Vektet energiforbruk i kWh per vaskesyklus
 • Vektet vannforbruk i liter per vaskesyklus
 • Programvarighet oppgitt i timer og minutter
 • Lydeffektnivå på en lydeffektskala (inndelt i tre klasser: Lav, middels, høy)
 • QR-kode som ved skanning med mobiltelefonen gir tilgang til informasjonen i databladet.

Det skal tydelig informeres om at oppgitte verdier på energimerket gjelder for ECO-program (det programmet som gjelder for normalt tilsmusset dekketøy).

Smart-tilpasning av apparater ble behandlet i revisjonsstudien, men Kommisjonen har valgt å ikke gå videre med temaet da flere betingelser for å kunne stille slike krav ikke er oppfylt. Kommisjonen tar forøvrig opp temaet på horisontalt nivå i Ener lot 33 Preparatory study on Smart Appliances. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter). Gjennomføring av delegert forordning nr. 201x/xx vil skje gjennom endringer i energimerkeforskriften for produkter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av en revidert forordning antas å ikke ville medføre behov for økte økonomiske og administrative ressurser for norske myndigheter utover det som allerede er knyttet til gjeldende forordning 1059/2010.

Sakkyndige instansers merknader

NVE la ut en nyhet på nettsidene den 9. mars 2015 om oppstart av revisjonsstudien. Den 7. desember 2017 ble arbeidsdokumentene for en revidert forordning lagt ut på høring på nettsidene. NVE mottok ingen høringsinnspill.

Vurdering

Oppvaskmaskiner er ikke prioritert for særskilt oppfølging av NVE.

Andre opplysninger

EØS-notatet er oppdatert i henhold til arbeidsdokumenter fremlag for møte i Samrådsforum 19.12.2017

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1059/2010

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen