Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/347 av 5. mars 2018 om godkjenningen av et preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som fôrtilsetningsstoff til smågris og avlspurker og om endring av forordning (EF) nr. 1847/2003 og (EF) nr. 2036/2005 (innehaver av godkjenningen Danstar Ferment AG representert av Lallemand SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/347 of 5 March 2018 concerning an authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 as a feed additive for sows and piglets and amending Regulations (EC) No 1847/2003 and (EC) No 2036/2005 (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.04.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av preparat av gjæren Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1079) som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer» i gruppen av midler som stabiliserer tarmfloraen. Preparatet er søkt regodkjent for purker og smågris. Preparatet har vist forbedret fôrfaktor hos smågris. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/347
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0347

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.02.2018
Frist returnering standardskjema: 30.03.2018
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 127/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.02.2018
Høringsfrist: 16.04.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker