Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/353 av 9. mars 2018 om korrigering av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145 om tilbaketrekkingen fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF og 82/471/EØF og oppheving av de foreldede bestemmelsene som godkjente disse fôrtilsetningsstoffene

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/353 of 9 March 2018 correcting Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1145 on the withdrawal from the market of certain feed additives authorised pursuant to Council Directives 70/524/EEC and 82/471/EEC and repealing the obsolete provisions authorising those feed additives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.04.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Alle tilsetningsstoffer som var godkjente før gjeldende regelverk om tilsetningsstoffer i fôr trådte i kraft, skulle søkes regodkjent innen 1. november 2010. En del av disse hadde «permanent godkjenning», men var ikke søkt regodkjent. Disse tilsetningsstoffene som ikke var søkt regodkjent ble trukket fra markedet i regulering (EU) nr. 2017/1145. Det er i ettertid oppdaget flere feil i reguleringen som nå rettes opp i denne rettsakten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/353
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0353

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.02.2018
Frist returnering standardskjema: 30.03.2018
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 128/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.02.2018
Høringsfrist: 16.04.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker