Økodesign og energimerking solpaneler, omformere og systemer

Kravforberedende studium om bærekraftskriterier for produktgruppen solpaneler, omformere og systemer

Preparatory study on sustainable product policy instruments for the product group 'solar photovoltaic modules, inverters and systems' (Photovoltaic Panels)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2018

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Første interessentmøte vil finne sted på forsommeren 2018.

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet og rammeforordningen for energimerking av produkter. Produktgruppen er blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. Første interessentmøte vil finne sted på forsommeren 2018.

Økodesigndirektivet (2009/125/EF) er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål.

Rammeforordningen for energimerking av produkter, energimerkeforordningen (EU) 2017/1369, erstatter det tidligere energimerkedirektivet 2010/30/EF. Rammeforordningen er ennå ikke gjennomført i Norge. Forordningen er sammen med økodesigndirektivet virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Energimerkedirektivet/-forordningen, med underliggende forordninger, pålegger leverandører og forhandlere blant annet å forsyne produktene med trykte og elektroniske versjoner av energimerket og produktdatablad slik at forbrukeren kan ta et bevisst valg i kjøpssituasjonen. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål.

Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen har startet en kravforberedende studie for å vurdere om det vil være formålstjenlig å fastsette økodesign- og energimerkekrav, samt kriterier for EU Ecolabel og grønne offentlige anskaffelser, for solpaneler og omformere. Studien startet i oktober 2017 med forventet ferdigstillelse i løpet av 2019.

Den kravforberedende studien er en teknisk, miljømessig og økonomisk analyse av solpaneler, omformere og systemer gjennomført i henhold til artikkel 15 i økodesigndirektivet. Resultatene av studien vil være et beslutningsgrunnlag for hvorvidt Kommisjonen velger å gå videre med å utforme krav.

Studien følger vanlig metodikk, MEErP.

Studien er bygget opp med følgende delrapporter:  

Task 1 Virkeområde
Task 2 Markeder
Task 3 Forbrukere
Task 4 Teknologier
Task 5 Miljø og økonomi
Task 6 Designmuligheter
Task 7 Scenarier

Norske aktører oppfordres til å melde seg som interessenter. 

Vurdering

Produktgruppen er blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125 og 2017/1369

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker