Plantevernmiddelrester

Kommisjonsforordning (EU) 2018/73 av 16. januar 2018 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for kvikksølvforbindelser i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2018/73 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for mercury compounds in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.02.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.04.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for kvikksølvforbindelser. Det er mer enn trettifem år siden bruk av kvikksølvholdige plantevernmidler ble faset ut i EU. Funn av kvikksølv i næringsmidler vurderes å skyldes miljøforurensning. Virksomheter og medlemsland har informert EU Kommisjonen om at det i enkelte typer næringsmidler gjenfinnes rester av kvikksølvforbindelser over standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg i forordning (EF) nr. 396/2005 og nyere overvåkingsresultater viser funn av kvikksølvforbindelser.

Virkeområde for Pesticidforordningen definerer at regelverket omfatter stoffer som brukes eller har vært brukt som plantevernmiddel. Et av hovedprinsippene i forordningen er «en gang plantevernmiddel alltid plantevernmiddel». Bakgrunnen for dette er at selv om stoffer blir forbudt å bruke i Europa kan det være vanskelig å utelukke at de fortsatt brukes i andre steder av verden eller eventuell ulovlig bruk. For kvikksølvforbindelser er det ingen mistanke om at påviste nivåer i visse produkter skyldes bruk som plantevernmiddel.

EFSA har publisert en vitenskapelig vurdering av kvikksølv og metylkvikksølv i mat der de har vurdert tilgjengelig dokumentasjon i form av overvåkingsdata der de anbefaler fastsettelse av MRLer for kvikksølvforbindelser. Risikovurderingen ble utført av EFSAs vitenskapelige panel for kontaminanter i matkjeden (CONTAM Panel).

MRLer for kvikksølvforbindelser over LOQ basert på overvåkingsresultater må fastsettes som midlertidige MRLer. Det er ikke mulig å fastsette «permanente» MRLer på bakgrunn av overvåkingsresultater. MRLene ble fastsatt ved bruk av 95-persentilen som betyr at 95% av analyseresultatene vil oppfylle ny MRL. Fordi det likevel ikke er forventet at nivåene vil variere noe særlig over tid ble det satt en lang frist (10 år) for revurdering av disse MRLene.

Følgende midlertidige MRLer fastsettes på bakgrunn av overvåkingdata:

Trenøtter: 0,02 mg/kg.

Ferske urter: 0,03 mg/kg.

Dyrket sopp: 0,05 mg/kg.

Vill sopp: 0,50 mg/kg, unntatt steinsoppp 0,90 mg/kg.

Oljefrø 0,02 mg/kg.

Te, kaffebønner, urteekstrakter og kakaobønner: 0,02 mg/kg.

Krydder 0,02 mg/kg, unntatt ingefær, muskat, muskatblomme og gurkemeie: 0,05 mg/kg.

Kjøtt (muskel): 0,01 mg/kg, unntatt viltkjøtt 0,015 mg/kg og andekjøtt 0,04 mg/kg.

Animalsk fett: 0,01 mg/kg.

Spiselig slakteavfall (landdyr): 0,02 mg/kg, unntatt Spiselig slakteavfall fra viltkjøtt 0,025 mg/kg og Spiselig slakteavfall fra vill bjørn 0,10 mg/kg.

Melk: 0,01 mg/kg.

Honning: 0,01 mg/kg.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Endringer kan føre til flere overskridelser av MRL hvis MRL oppheves eller fastsettes lavere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har de konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Kvikksølvforbindelsene gjenfinnes ved lave nivåer i de aktuelle produktene og ved vurdering av inntaksdata for EU-landene er det vurdert at totalt bidrag til eksponering gjennom dietten er lav og at dette ikke medfører helsefare for europeiske forbrukere.

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/73
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32018R0073

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.01.2018
Frist returnering standardskjema: 02.03.2018
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.02.2018
Høringsfrist: 20.03.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 09.07.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.08.2018

Lenker