Plantevernmiddelrester

Kommisjonsforordning (EU) 2018/78 av 16. januar 2018 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for 2-fenylfenol, bensulfuron-metyl, dimetaklor og lufenuron i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2018/78 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol, bensulfuron-methyl, dimethachlor and lufenuron in or on certain products .

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.02.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.04.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene 2-fenylfenol, bensulfuron-metyl, dimetaklor og lufenuron. Alle stoffene er godkjent som aktive stoffer (plantevernmidler) i EU og Norge. Godkjenning av preparater for godkjente aktive stoffer er nasjonal. Det er i Norge ikke godkjent bruk av preparater som inneholder disse aktive stoffene.

Endringene skjer på bakgrunn av revurdering av eksisterende EU MRL for disse stoffene. Ved denne typen revurdering av MRLer vurderer EFSA behov for endring av restdefinisjoner for stoffene og kvantifiseringsgrense (LOQ) kan også endres. For produkter der bruk av stoffet ikke er godkjent og det ikke finnes importtoleranser eller Codex MRLer (CXL), vil MRLer fastsettes på kvantifiseringsgrensen.

For 2-fenylfenol anbefalte EFSA å endre restdefinisjonen for vegetabilske produkter og anbefalte fastsettelse av lavere MRLer for muskler, fett, lever og nyrer fra svin, storfe og hest, og for melk fra storfe og hest. MRL for sitrusfrukt ble vurdert å ikke medføre noen risko for forbruker, men denne ble fastsatt som en midlertidig MRL pga noe manglende dokumentasjon. Det ble vurdert at CODEX MRL for pærer er trygg for forbruker og denne derfor kunne implementeres i EUs regelverk.

For stoffene bensulfuron-methyl og dimethachlor ble det anbefalt å beholde flere MRLer og fastsette noen MRLer høyere.

For lufenuron endres restdefinisjonen for alle produkter og det ble anbefalt å fastsette lavere MRLer for sitrusfrukt, kjernefrukt, kirsebær (søt), plommer, borddruer, vindruer, fiken, kaki/Japansk persimmon, kiwi, poteter, tomater, paprika, agurk, squash og soyabønner. For andre produkter beholdes eller økes eksisterende MRLer. Flere MRLer ble etter revurderingen anbefalt fastsatt som midlertidige MRL på grunn av mangler i dokumentasjonen.

Endringer i MRL ved denne forordningen trer i kraft i EU 8. august 2018. Forutsatt at forordningen på det tidspunktet er tatt inn i EØS-avtalen vil endringene gjelde fra samme dato i Norge eller fra endringene tas inn i norsk regelverk. Det vil gjelde overgangsordninger for produkter som er produsert eller importert før 8. august 2018.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Endringer kan føre til flere overskridelser av MRL hvis MRL oppheves eller fastsettes lavere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har de konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/78
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32018R0078

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.01.2018
Frist returnering standardskjema: 05.02.2018
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.02.2018
Høringsfrist: 20.03.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 09.07.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.08.2018

Lenker