Tillatelse til å heve anrikingsgrensene for visse viner i Tyskland, Danmerk, Nederland og Sverige.

Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2017/2281 av 11. desember 2017 om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2017 i visse vinregioner i Tyskland og i alle vinregionene i Danmark, Nederland og Sverige.

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2281 of 11 December 2017 authorising an increase of the limits for the enrichment of wine produced using the grapes harvested in 2017 in certain wine-growing regions of Germany and in all winegrowing regions of Denmark, the Netherlands and Sweden

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.02.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen skal gå etter "hurtigprosedyren".

Tyskland, Danmark, Nederland og Sverige, har med hjemmel i forordning (EU) nr. 1308/2013, vedlegg VIII del I punkt A.3 søkt om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2017 i visse vinregioner i Tyskland og i alle vinregionene i Danmark, Nederland og Sverige. Bakgrunnen for søknadene er at værforholdene i 2017 var usedvanlig ugunstige for druehøsten. Søknadene innvilges i denne forordningen. Forordningen "står på egne ben" og endrer verken forording (EU) nr. 1308/2013 eller de ulike gjennomføringsbestemmelsene om vin.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at forordningen vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndigheter sammenliknet med dagens rettstilstand.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2281
Basis rettsaktnr.: 2013/1308
Celexnr.: 32017R2281

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.02.2018
Frist returnering standardskjema: 16.03.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2018
Høringsfrist: 15.04.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker