Anerkjennelse av Miljøfyrtårn i henhold til EMAS artikkel 45

Kommisjonenes gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2286 av 6. desember 2017 om anerkjennelse av Miljøfyrtårn i henhold til EMAS artikkel

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2286 of 6 December 2017 on the recognition of the requirements of the Eco-Lighthouse environmental management system as complying with the corresponding requirements of the eco-management and audit scheme (EMAS) in accordance with Article 45 of Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.01.2018

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 6. desember 2017

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning i EØS-komiteens møte 23. mars 2018.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten er konklusjonene fra Europakommisjonens behandling av Miljøfyrtårns (Eco-lighthouse) sin søknad om anerkjennelse etter § 45 i EMAS forordningen, (EC) nr 1221/2009. EMAS er EUs frivillige miljøsertifiseringssystemer, som er strengere enn ISO 14001. EMAS-forordningen er implementert i Norge i forurensningsforskriften kapittel 38.

Miljødirektoratet fremmet i januar 2016 på vegne av norske myndigheter søknad fra Miljøfyrtårn til EU-Kommisjonen om å bli vurdert og anerkjent etter artikkel 45 i EMAS forordningen. EMAS-forordningen artikkel 45 fastslår at "Medlemsstatane kan sende over til Kommisjonen ei skriftleg oppmoding om godkjenning av eksisterande miljøstyringsordningar, eller delar av slike, som er sertifiserte i samsvar med føremålstenlege framgangsmåtar for sertifisering som er godkjende på nasjonalt eller regionalt plan, slik at dei vert rekna for å oppfylle dei tilsvarande krava i denne forordninga. "

Europakommisjonens Komité for EMAS (jf EMAS-forordningen art. 49) har gjennom 2016 og 2017 behandlet søknaden. Denne prosessen har munnet ut i Kommisjonens implementeringsvedtak (EU) 2017/2286 datert 6. desember 2017 som anerkjenner at 9 deler av Miljøfyrtårnordningen er likestilt med EMAS-ordningen:

"These parts can therefore be considered as equivalent with the corresponding EMAS requirements:

 • Commitment and engagement of top management;
 • Establishing an environmental policy;
 • Objectives and environmental programme established to assure continuous improvement;
 • Organizational structure, training, and employee involvement;
 • Documentation requirements;
 • Operational control
 • Emergency Preparedness and response;
 • Checking, internal audit and corrective action;
 • Management Review"

Kommisjonens implementeringsvedtak (EU) 2017/2286 anerkjenner derimot at følgende deler av Miljøfyrtårnordningen kun er delvis likestilt med EMAS-ordningen:

"The following parts of the Eco-Lighthouse as partly matching the corresponding EMAS requirements:

 • Establishing an Environmental Review – preliminary analysis;
 • Ensure  legal compliance
 • Communication (internal and external);

The requirements of Eco-Lighthouse regarding accreditation or licencing for the certification bodies as partially matching the corresponding EMAS requirements.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen krever ingen forskriftsendring. Beslutningen innebærer ingen formelle regelendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Anerkjennelsesdokumentet får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Miljøfyrtårn og virksomheter som er Miljøfyrtårnsertifisert kan bruke dokumentet som et informasjonsdokument som viser frem likheter og forskjeller mellom EMAS og Miljøfyrtårn og eventuelt dersom det er ønskelig søke å lukke gapene mellom ordningene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2286
Basis rettsaktnr.: 1221/2009
Celexnr.: 32017D2286

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2017
Frist returnering standardskjema: 12.01.2018
Dato returnert standardskjema: 12.01.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 69/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: