Bruk av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i emulgerte sauser

Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av Vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1333/2008 når det gjelder bruken av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i emulgerte sauser

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of polyglycerol polyricinoleate (E 476) in emulsified sauces

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.01.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner bruk av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) som en emulgator i emulgerte sauser, inkludert dressinger, med en maksimumsgrense på 4000 mg/kg.

Tidligere har E 476 vært tillat kun brukt i dressinger med en maksimumsgrense på 4000 mg/kg, men basert på mottat søknad og en revurdering gjort av Europan Food Safety Agency (EFSA), utvides godkjenningen til å gjelde alle emulgerte sauser, inkludert dressinger. Maksimumsgrensen forblir den samme, men gjelder nå for alle typer emulgerte sauser.

Søker har utført studier som sammenlikner effektiviteten av ulike emulgatorer når det gjelder reduksjon av fett i emulgerte sauser, og disse viser at E 476 ga best resultat både når det gjalt de fysiske og de organoleptiske (munnfølelse) egenskapene. Nivået av E 476 som kreves for å oppnå den ønskete teknolgiske effekten er 4000 mg/kg.

EFSA har vurdert at den utvidede bruken av E 476 i emulgerte sauser, med en maksimumsgrense på 4000 mg/kg, ikke vil føre til en eksponering overfor dette stoffet som vil overstige akseptabelt daglig inntak (25 mg polyglyserolpolyrisinolat/kg kropsvekt/dag). EFSA konkluderer derfor med at utvidelsen av bruken av E 476 ikke vil utgjøre en helsemessig risiko.

Vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1333/2008 endres derfor for å godkjenne E 476 som en emulgator til bruk i emulgerte sauser, inkludert dressinger, med en maksimumsgrense på 4000 mg/kg. Emulgerte sauser faller inn under næringsmiddelkategorien 12.6 ‘Sauser’ i vedlegget.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EFSA har vurdert utvidelsen, og konkludert med at det ikke utgjør noen helsemessig risiko.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker