Endring av direktiv for kasserte kjøretøy (ELV-direktivet)

Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/2096 av 5. november 2017 som endrer vedlegg II til Rådets og Europaparlamentets direktiv 2000/53/EF om kassert kjøretøy

Commission Directive (EU) 2017/2096 of 5 November 2017 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on the end-of-life vehicles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.01.2018

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.01.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 23. mars 2018 ved EØS-komitebeslutning nr. 75/2018.

Sammendrag av innhold

Det innføres mindre endringer i vedlegg II til direktiv 2000/53/EF vedrørende kasserte kjøretøy. Etter direktivets artikkel 4(2)(a) er det forbudt å bruke bly, kvikksølv, kadmium eller seksverdig krom i materialer eller komponeneter som benyttes i kjøretøy som markedsføres etter 1. juli 2003. Vedlegg II til direktivet inneholder en liste med materialer og komponenter som er unntatt fra forbudet i artikkel 4(2)(a). Som følge av utvikling på området endres unntakene i vedleggets nr. 2c), 3 og 5 om bruken av bly i henholdsvis aluminiumslegeringer, kobberlegeringer og batterier.

Endringene innebærer at unntaket for bruk av bly i aluminiumslegeringer deles opp i to underpunkter som skal revideres på forskjellige tidspunkter, og at det settes en ny dato for revisjon av unntaket for bruk av bly i kobberlegeringer. Det blir videre forbudt å bruke bly i batterier i høyspenningssystemer i kjøretøyer i klasse M1 og N1 som er typegodkjent fra 1. januar 2019. Direktivet fastsetter samtidig en ny dato for revisjon av unntaket for bruk av bly i batterier i andre anvendelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten (direktiv 2000/53/EF) er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 162/2001, og gjennomført i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 2-19 og vedlegg III til kapittel 2. Gjennomføring av rettsakten vil skje ved endring i vedlegg III til produktforskriften kapittel 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene medfører ingen betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Kommisjonen foretar regelmesiig en gjennomgang av unntakene i forbudet mot disse metallene i de gitte bildelene, og dette er en ventet utvikling. Det er derfor ikke ventet at bransjen vil ha innvendinger mot endringen.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2096
Basis rettsaktnr.: 2000/0053
Celexnr.: 32017L2096

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 31.01.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.06.2018