Endring av ni ferdig evaluerte aromastoff i vedlegg A i Unionslisten

Kommisjonsforordning (EU) 2018/678 av 3. mai 2018 om endring og korrigering i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til noen aromastoff.

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/678 of 3 May 2018 amending and correcting Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.01.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.02.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder endringer av ni aromastoffer i unionslisten.

Del A i unionslisten inneholder et visst antall aromastoffer for hvilke det europeiske mattrygghetsorganet EFSA ennå ikke har avsluttet sin risikovurdering, eller for hvilke EFSA har bedt om at det fremlegges ytterligere vitenskapelige data for å kunne avslutte vurderingen.

Rettsakten endrer Unionslisten for 9 stoffer som EFSA har vurdert. Disse har FL numre 09.931, 13.058, 15.004, 15.057 15.079, 15.109 og 15.113, 16.090 og 16.111. EFSA har ikke funnet noen helsefare knyttet til inntak av stoffene. Merknaden som er knyttet til stoffene og som markerer at de er under vurdering kan dermed fjernes for stoffene. I tillegg korrigerer rettsakten feil i navn for FL nr. 12.054 og FL nr. 17.038.  

Det er ikke knyttet helsefare til endringene som er foreslått. Forslaget er akseptabelt.

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten endrer ikke forhold for produksjon og omsetning av de ni stoffene. Mattilsynet mener derfor at det ikke har økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten bekrefter at aromastoffene 09.931, 13.058, 15.004, 15.057 15.079, 15.10 og 15.113, 16.090 og 16.111 er vurdert av EFSA. Det er ikke knyttet helsefare til endringene som er vedtatt. Korrigering av feil gjør at regelverket  hindrer misforståelser. Endringene vil være med å gjøre regelverket lettere å forstå, for både næringsmiddelaktører og andre.

Det kom inn ett høringssvar. Denne hadde ingen merknader.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/678
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32018R0678

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.05.2018
Frist returnering standardskjema: 30.05.2018
Dato returnert standardskjema: 30.05.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.09.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 176/2018
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.01.2018
Høringsfrist: 08.03.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.10.2018

Lenker

Til toppen