Endring av ni ferdig evaluerte aromastoff i vedlegg A i Unionslisten

Kommisjonsforordning (EU) .../.... av XXX om endring og korrigering i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til noen aromastoff.

COMMISSION REGULATION (EU) .../... of XXX amending and correcting Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.01.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Denne rettsakten fikk full støtte i Kommisjonen 17. november 2017 og er sendt til Parliament og Råd for høring før formelt vedtak.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder endringer av ni aromastoffer i unionslisten.

Del A i unionslisten inneholder et visst antall aromastoffer for hvilke det europeiske mattrygghetsorganet EFSA ennå ikke har avsluttet sin risikovurdering, eller for hvilke EFSA har bedt om at det fremlegges ytterligere vitenskapelige data for å kunne avslutte vurderingen.

Rettsakten endrer Unionslisten for 9 stoffer som EFSA har vurdert. Disse har FL numre 09.931, 13.058, 15.004, 15.057 15.079, 15.109 og 15.113, 16.090 og 16.111. EFSA har ikke funnet noen helsefare knyttet til inntak av stoffene. Merknaden som er knyttet til stoffene og som markerer at de er under vurdering kan dermed fjernes for stoffene. I tillegg korrigerer rettsakten feil i navn for FL nr. 12.054 og FL nr. 17.038.  

Det er ikke knyttet helsefare til endringene som er foreslått. Forslaget er akseptabelt.

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten endrer ikke forhold for produksjon og omsetning av de ni stoffene. Mattilsynet mener derfor at det ikke har økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten bekrefter at aromastoffene 09.931, 13.058, 15.004, 15.057 15.079, 15.10 og 15.113, 16.090 og 16.111 er vurdert av EFSA. Det er ikke knyttet helsefare til endringene som er vedtatt. Korrigering av feil gjør at det regelverket  hindrer misforståelser. Endringene vil være med å gjøre regelverket lettere å forstå, for både næringsmiddelaktører og andre.

Forslaget er akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1334/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 25.01.2018
Høringsfrist: 08.03.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker