Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-EURL Fiske- og krepsdyrsykdommer

Kommisjonsforordning (EU) 2018/455 av 16. mars 2018 som endrer forordning (EF) nr. 882/2004 av det Europeiske Parlamentet og Rådet når det gjelder EU referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer

Commission Regulation (EU) 2018/455 of 16 March 2018 laying down additional responsibilities and tasks for the European Union reference laboratory for fish and crustacean diseases and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.02.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU den 16. mars 2018 og kunngjort i Official Journal den 20. mars 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 gir generelle bestemmelser om oppgaver, forpliktelser og vilkår for EU referanselaboratorier (EURL) innen mat, fôr og dyrehelse. Utpekte EURL for dyrehelse er listeført i del II i vedlegg VII av forordningen.

Under punkt 15, del II i vedlegg VII, er Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Storbritannia, listeført som EURL for krepsdyrsykdommer. Utpekelsen utløper 30. juni 2018. Som følge av at Storbritannia er ventet å forlate EU (Brexit) er det nødvendig å peke ut et nytt EURL for krepsdyrsykdommer.

På bakgrunn av teknisk ekspertise, laboratoriekapasitet og tilknytning til ulike nasjonale referanselaboratorier er det besluttet at nåværende EURL for fiskesykdommer tar over funksjoner og oppgaver til tidligere EURL for krepsdyrsykdommer.

EURL for fiskesykdommer er Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskap – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark. DTU utpekes som EURL på krepsdyrsykdommer for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2023.

Utpekelsen av nytt EURL for krepsdyrsykdommer medfører endring av punkt 6 i del II i vedlegg VII av forordning (EF) nr. 882/2004. Punkt 15 samme sted slettes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringen medfører en endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Mattilsynet vurderer at denne endringen er åpenbart unødvendig å sende på høring jf. forvaltningsloven § 37. Begrunnelsen for dette er at Norge har minimal innflytelse på utpekelse av EURL. Eventuelle høringsinnspill til endringen vil derfor ikke kunne tillegges betydning. Mattilsynet har informert berørte parter (Veterinærinstituttet) om endringen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses å ha minimale økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Veterinærinstituttet har hatt et godt samarbeid med det utpekte laboratoriet over mange år, og vil videreføre et aktivt samarbeid også innen krepsdyrsykdommer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/455
Basis rettsaktnr.: 882/2004
Celexnr.: 32018R0455

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2017
Frist returnering standardskjema: 19.01.2018
Dato returnert standardskjema: 19.01.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 230/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2018
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen