Fôrvare

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/183 av 7. februar 2018 om avslag på godkjenningen av formaldehyd som et fôrtilsetningsstoff tilhørende de funksjonelle gruppene konserveringsmidler og hygieneforsterkere

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/183 of 7 February 2018 on the denial of authorisation of formaldehyde as a feed additive belonging to the functional groups of preservatives and hygiene condition enhancers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.01.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.02.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Formaldehyd var søkt regodkjent som fôrtilsetningsstoff i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og de funksjonelle gruppene «konserveringsmiddel» og «fôrhygienefremmere". Denne saken har vært diskutert helt tilbake til 2015 da formaldehyde ikke lenger var tillatt som biocid (98/8/EF). Formaldehyde blir i noen EU-land brukt for å dekontaminere salmonellainfisert fôr, i tilleg til konserveringsmiddel i melkeerstatining for smågris. EFSA har konkluder at det er helsefare for brukere av formaldehyd pga. at produktet er kreftfremkallende. Videre er det ikke trygt for dyrehelse til alle kategorier som f.eks. i fôr til dyr i reproduksjonsperioden. Rettsakten avslår på dette grunnlag regodkjenning av formaldehyd som konserveringsmiddel, og avslår søknad om godkjenning som fôrhygienefremmer. I rettsakten vises det til at det for bruk som konserveringsmiddel er det en rekke alternative tilsetningsstoffer tilgjengelig. Også som bruk som fôrhygienefremmer vises det til at det er alternativer metoder tilgjengelig, som varmebehandling og andre orgaiske syrer. For bruk som konserveringsmiddel (i melkepulver til gris opp til 6 måneder), foreslås det at eksisterende lager av formaldehyd som tilsetningsstoff og i premiks skal trekkes tilbake fra markedet etter 3 måneder. Fôrblandinger som inneholder melkepulver tilsatt formaldehyd kan brukes opp til 6 måneder etter avslaget.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien. Formaldehyd er ikke i bruk som fôrtilsettningsstoff i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/183
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0183

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2018
Frist returnering standardskjema: 23.02.2018
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 129/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.01.2018
Høringsfrist: 01.03.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker