Skjemaer ved import av kvikksølv

Gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2287 om skjemaer ved søknad om import av kvikksølv og kvikksølvforbindelser i henhold til kvikksølvforordningen (EU) 2017/852

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2287 of 8 December 2017 specifying the forms to be used in relation to the import of mercury and of certain mixtures of mercury persuant to Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the council on mercury

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.01.2018

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.04.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Annet

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsbeslutnigen trådte i kraft i EU 1. januar 2018, samtidig med kvikksølvforordningen.  

Rettsakten er til vurdering i EØS/EFTA-statene, og må ses i sammenheng med kvikksølvforordningen som også er til vurdering.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten (EU 2017/2287) er en gjennomføringsbeslutning knyttet til EUs nye kvikksølvforordning (EU 2017/852) (kvikksølvforordningen). Kvikksølvforordningen forbyr kvikksølv i nærmere angitte produkter og regulerer hele livsløpet for bruk og håndtering av kvikksølv, herunder utslipp av kvikksølv og kvikksølvforbindelser til luft, vann og jord. Kvikksølvforordningen er fra norsk side vurdert som relevant og akseptabel, men det er behov for tilpasninger, og rettsakten er til vurdering i EFTA-landene (se eget EØS-notat om kvikksølvforordningen).

Gjennomføringsbeslutningen gjelder skjemaer som skal brukes ved import av kvikksølv og kvikksølvforbindelser som ikke er avfall fra tredjeland til EU, jf kvikksølvforordningen artikkel 4 og artikkel 2 para 1 nr 7. Etter kvikksølvforordningens artikkel 4 (1) er det i utgangspunktet forbudt å importere kvikksølv og kvikksølvforbindelser som angitt i vedlegg I til kvikksølvforordningen, men medlemsstatene kan på visse vilkår gjøre unntak fra importforbudet. Skjemaene i gjennomføringsbeslutningen skal da benyttes. Skjema 1 skal brukes for samtykke/ikke samtykke til import av kvikksølv og kvikksølvforbindelser til EU/EØS. Skjema 2 skal brukes til sertifisering av at kvikksølvet ikke er fra primær kvikksølvutvinning, der hvor eksportlandet ikke er part til Minimata-konvensjonen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vurderes å ikke ha rettslige konsekvenser, da den anses som ikke EØS-relevant.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes å ikke ha økonomiske eler administrative konsekvenser, da den anses som ikke EØS-relevant.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet av spesialuvalget for miljø i desember 2018 og april 2019. Rettsakten vurderes som ikke EØS-relevant.

Rettsakten har vært på nasjonal høring med frist 5. mars 2018. Ingen av høringsinstansene hadde merknader.

Vurdering

Rettsakten vurderes som ikke EØS-relevant, da den gjelder import fra tredjeland til EU (dvs handel med tredjeland) og må ses i sammenheng med artikkel 4 kvikksølvforordningen som av samme grunn er vurdert som ikke EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Annet
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2017/2287
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/852
Celexnr.: 32017D2287

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2017
Frist returnering standardskjema: 16.03.2018
Dato returnert standardskjema: 12.04.2019
EØS-relevant: Nei
Akseptabelt: Nei
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 22.01.2018
Høringsfrist: 05.03.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker